Година скорботи “Не повторися, біль душі людської”

  • Категорія запису:Новини

day_golodomor_2016_326 лис­то­па­да 2016 ро­ку сту­ден­ти та вик­ла­да­чі ко­лед­жу взя­ли участь у  скор­бот­них за­хо­дах до Дня па­м’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Ук­раїні. Роз­по­ча­лися скор­бот­ні за­хо­ди бі­ля па­м’ятно­го зна­ку жер­твам го­ло­до­мо­ру поб­ли­зу хра­му Воз­не­сіння Гос­под­нього УГКЦ. Нас­тоя­тель хра­му о.Ро­ман спіль­но із хо­ром хра­му по­мо­ли­лися за спо­чи­лих в ро­ки го­ло­ду лю­дей.  На май­да­ні Не­за­леж­нос­ті від­бу­лася го­ди­на скор­бо­ти “Не пов­то­рися, біль ду­ші люд­ської”. Свя­ще­ни­ки міс­та УПЦ КП на чо­лі з бла­го­чин­ним  о.Ва­си­лем Ло­зинсь­ким від­слу­жи­ли па­на­хи­ду за жер­тва­ми го­ло­до­мо­рів. При­сут­ні схи­ли­ли го­ло­ви в хви­ли­ні мов­ча­ння та зас­ві­ти­ли свіч­ки в па­м’ять про спо­чи­лих. Як на­га­ду­вання, нас­кіль­ки цін­ним є хліб в житті лю­ди­ни, між людь­ми, які прий­шли на май­дан Не­за­леж­нос­ті, бу­ли роз­ді­ле­ні три хлі­би­ни.