Студентські змагання в Дубно

  • Категорія запису:Новини

11723 лис­то­па­да стар­ту­ва­ла  ХY Спар­та­кіа­да сту­дентсь­кої мо­ло­ді ВНЗ І – ІІ рів­нів ак­ре­ди­та­ції Рів­ненсь­кої об­лас­ті.  В ак­то­вій за­лі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лося  від­криття спар­та­кіа­ди. Учас­ни­ків зма­гань   з від­крит­тям спар­та­кіа­ди  при­ві­тав го­ло­ва Прав­ління ГО « Спор­тив­на спіл­ка сту­дентсь­кої мо­ло­ді Рів­ненщи­ни » Ярос­лав Ту­чак.   Пер­шим ви­дом зма­гань   бу­ли ша­хи. Зма­гання про­хо­ди­ли за швей­царсь­кою сис­те­мою ок­ре­мо се­ред юна­ків та дів­чат.  Ша­хи ко­рис­туються по­пуля­рністю се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді , участь  в зма­ганнях прий­няло  де­сять ко­манд.98 В ці­ка­вій нап­ру­же­ній бо­роть­бі пер­ше міс­це се­ред юна­ків ви­бо­ро­ла ко­ман­да Рів­ненсь­ко­го тех­ніч­но­го ко­лед­жу НУВГП, а пер­ше міс­це се­ред дів­чат по­сі­ла ко­ман­да Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу у складі сту­ден­ток: Ко­валь­чук Ори­сі, Но­саль­ської Іван­ни, Мат­вій­чук Да­ри­ни  . Це вже вдру­ге сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу бу­дуть пред­став­ляти  Рів­ненсь­ку об­ласть  на Все­украї­нській Спар­та­кіа­ді се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Ко­ман­ди пе­ре­мож­ці та при­зе­ри  бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми від­по­від­них сту­пе­нів Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і нау­ки Ук­раї­ни з фі­зич­но­го ви­хо­вання та спор­ту спор­тив­ної сту­дентсь­кої спіл­ки Ук­раї­ни. Ди­рек­ція ко­лед­жу, Ра­да ко­лек­ти­ву фіз­культу­ри щи­ро ві­тає пе­ре­мож­ців зма­гань та ба­жає ус­піш­но­го вис­ту­пу на Все­українсь­кій Спар­та­кіа­ді.