Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

11723 лис­то­па­да стар­ту­ва­ла  ХY Спар­та­кіа­да сту­дентсь­кої мо­ло­ді ВНЗ І – ІІ рів­нів ак­ре­ди­та­ції Рів­ненсь­кої об­лас­ті.  В ак­то­вій за­лі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лося  від­криття спар­та­кіа­ди. Учас­ни­ків зма­гань   з від­крит­тям спар­та­кіа­ди  при­ві­тав го­ло­ва Прав­ління ГО « Спор­тив­на спіл­ка сту­дентсь­кої мо­ло­ді Рів­ненщи­ни » Ярос­лав Ту­чак.   Пер­шим ви­дом зма­гань   бу­ли ша­хи. Зма­гання про­хо­ди­ли за швей­царсь­кою сис­те­мою ок­ре­мо се­ред юна­ків та дів­чат.  Ша­хи ко­рис­туються по­пуля­рністю се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді , участь  в зма­ганнях прий­няло  де­сять ко­манд.98 В ці­ка­вій нап­ру­же­ній бо­роть­бі пер­ше міс­це се­ред юна­ків ви­бо­ро­ла ко­ман­да Рів­ненсь­ко­го тех­ніч­но­го ко­лед­жу НУВГП, а пер­ше міс­це се­ред дів­чат по­сі­ла ко­ман­да Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу у складі сту­ден­ток: Ко­валь­чук Ори­сі, Но­саль­ської Іван­ни, Мат­вій­чук Да­ри­ни  . Це вже вдру­ге сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу бу­дуть пред­став­ляти  Рів­ненсь­ку об­ласть  на Все­украї­нській Спар­та­кіа­ді се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Ко­ман­ди пе­ре­мож­ці та при­зе­ри  бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми від­по­від­них сту­пе­нів Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і нау­ки Ук­раї­ни з фі­зич­но­го ви­хо­вання та спор­ту спор­тив­ної сту­дентсь­кої спіл­ки Ук­раї­ни. Ди­рек­ція ко­лед­жу, Ра­да ко­лек­ти­ву фіз­культу­ри щи­ро ві­тає пе­ре­мож­ців зма­гань та ба­жає ус­піш­но­го вис­ту­пу на Все­українсь­кій Спар­та­кіа­ді.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design