Студенти коледжу відзначили День Гідності і Свободи

  • Категорія запису:Новини

vishe_svobodu_2016_121 лис­то­па­да 2014 згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­їни Пет­ра По­ро­шен­ка  № 872/2014 «Про День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди» від 13 лис­то­па­да 2014 ро­ку відз­на­чається свято – День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди.  Це день, ко­ли ми ду­має­мо про май­бут­нє, але, вод­но­час, па­м’я­тає­мо тих, хто від­дав життя в бо­роть­бі за це май­бу­тнє. У День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди сту­ден­ти та вик­ла­да­чі  вша­ну­ва­ли  пам’ять Ге­роїв Не­бес­ної Сот­ні хви­ли­ною мов­чання  „Ге­рої не вми­рають…”. В при­мі­ще­нні бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді від­бувся пе­рег­ляд філь­му “Зи­ма у вог­ні” до відз­на­чення Дня Гід­нос­ті та Сво­бо­ди. Ре­во­лю­ція Гід­нос­ті не тіль­ки ско­лих­ну­ла кра­їну хви­лею не­чу­ва­но­го пат­ріо­тиз­му, а й по­ка­за­ла важ­ли­вість на­ціо­на­льної ідеї. Сту­ден­ти 109 БЛ кур­су з вик­ла­да­чем А. Вла­сюк взяли участь у місь­ко­му ві­че  по вша­ну­ванню гро­ма­дянсь­кої муж­нос­ті Ге­роїв Не­бес­ної сот­ні  „Укра­їна – шлях до сво­бо­ди”  і пок­ла­да­нні кві­тів до па­м’ятно­го зна­ку. В бі­бліо­те­ці ко­лед­жу прой­шло  за­сі­дання бі­бліо­ба­ру – зус­тріч за кру­глим сто­лом і об­го­во­рення книг: „Ре­во­лю­ція  Гід­нос­ті. Вій­на”,  ” Єв­ро­май­дан очи­ма ТСН”, а та­кож пре­зен­та­ція вис­тав­ки „Вик­ли­ки іс­то­рії: Ре­во­лю­ція Гід­нос­ті”.