Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

vishe_svobodu_2016_121 лис­то­па­да 2014 згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­їни Пет­ра По­ро­шен­ка  № 872/2014 «Про День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди» від 13 лис­то­па­да 2014 ро­ку відз­на­чається свято – День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди.  Це день, ко­ли ми ду­має­мо про май­бут­нє, але, вод­но­час, па­м’я­тає­мо тих, хто від­дав життя в бо­роть­бі за це май­бу­тнє. У День Гід­нос­ті та Сво­бо­ди сту­ден­ти та вик­ла­да­чі  вша­ну­ва­ли  пам’ять Ге­роїв Не­бес­ної Сот­ні хви­ли­ною мов­чання  „Ге­рої не вми­рають…”. В при­мі­ще­нні бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді від­бувся пе­рег­ляд філь­му “Зи­ма у вог­ні” до відз­на­чення Дня Гід­нос­ті та Сво­бо­ди. Ре­во­лю­ція Гід­нос­ті не тіль­ки ско­лих­ну­ла кра­їну хви­лею не­чу­ва­но­го пат­ріо­тиз­му, а й по­ка­за­ла важ­ли­вість на­ціо­на­льної ідеї. Сту­ден­ти 109 БЛ кур­су з вик­ла­да­чем А. Вла­сюк взяли участь у місь­ко­му ві­че  по вша­ну­ванню гро­ма­дянсь­кої муж­нос­ті Ге­роїв Не­бес­ної сот­ні  „Укра­їна – шлях до сво­бо­ди”  і пок­ла­да­нні кві­тів до па­м’ятно­го зна­ку. В бі­бліо­те­ці ко­лед­жу прой­шло  за­сі­дання бі­бліо­ба­ру – зус­тріч за кру­глим сто­лом і об­го­во­рення книг: „Ре­во­лю­ція  Гід­нос­ті. Вій­на”,  ” Єв­ро­май­дан очи­ма ТСН”, а та­кож пре­зен­та­ція вис­тав­ки „Вик­ли­ки іс­то­рії: Ре­во­лю­ція Гід­нос­ті”.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design