день студента

  • Категорія запису:Новини

ТIMG_2258ра­ди­цій­но у цей день про­во­диться на­го­род­ження пе­ре­можця кон­кур­су „Сту­дент ро­ку”.  Кон­курс про­во­диться уже чет­вер­тий рік, але що­ро­ку ре­зуль­та­ти спрог­но­зу­ва­ти май­же не­мож­ли­во. Усі но­мі­нан­ти  –  від­мін­ни­ки нав­чання, ак­тив­ні у гро­мадсь­ко­му житті ко­лед­жу і міс­та, твор­чі, об­да­ро­ва­ні, іні­ціа­тив­ні. IMG_2245За іні­ціа­ти­ви сту­дентсь­ко­го ак­ти­ву пре­тен­ден­ти на звання сту­ден­та ро­ку роз­міс­ти­ли свої ре­зю­ме на сай­ті ко­лед­жу, то­му ко­жен міг про­го­ло­су­ва­ти за сво­го фа­во­ри­та. Ди­рек­тор ко­лед­жу На­дія Олек­сіївна Венг­рин  при­ві­та­ла усіх сту­ден­тів із свя­том, по­дя­ку­ва­ла за ак­тив­ну жит­тєву по­зи­цію і по­ба­жа­ла на­да­лі від­мі­нних успі­хів у здо­бут­ті знань та  гар­них по­зи­тив­них емо­цій. На­дія Олек­сіїв­на на­го­ро­ди­ла пе­ре­можця кон­кур­су „Сту­дент ро­ку 2016” Оль­гу Шос­так і заз­на­чи­ла, що цьо­го­річ бо­роть­ба між пре­тен­ден­та­ми бу­ла ду­же за­пек­лою. Ці­ка­ва мис­тець­ка прог­ра­ма , під­го­тов­ле­на сту­ден­та­ми пер­ших кур­сів і ке­рів­ни­ком ху­дож­ньої са­мо­діяль­нос­ті С. Гри­мак, на­си­че­на різ­но­ма­ніт­ни­ми гу­мо­рис­тич­ни­ми мі­ніа­тюра­ми, тан­цями, му­зи­кою, пісня­ми згур­ту­ва­ла вик­ла­да­чів і сту­ден­тів. IMG_2248Ак­това за­ла бу­ла пе­ре­пов­не­на, гуч­ні ап­ло­дис­мен­ти, ви­гу­ки “бра­во” – це все свід­чи­ло про гар­ний нас­трій та свят­ко­ву ат­мос­фе­ру. Приєм­ним сюр­при­зом ста­ло му­зич­не ві­та­ння від сту­ден­тів групи  БЛ 209  і вик­ла­да­ча фар­ма­ко­ло­гії В.Саю­ка.