студентська перлина 2016

  • Категорія запису:Новини

IMG_222555216 лис­то­па­да 2016 ро­ку сту­дентсь­кий ко­лек­тив Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу взяв участь у  місь­ко­му  фес­ти­ва­лі «Сту­дентсь­ка пер­ли­на – 2016» під наз­вою «Sту­дент TV», прис­вяче­ний Між­на­род­но­му дню сту­ден­та. Фес­ти­валь прой­шов за учас­ті сту­ден­тів Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв РДГУ, Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу РДГУ та Від­кри­то­го між­на­род­но­го уні­вер­си­те­ту роз­вит­ку лю­ди­ни Ук­ра­їна. Аби при­ві­та­ти сту­дентс­тво, на за­хід за­ві­та­ли зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Ва­силь Скрин­чук та ди­рек­тор місь­ко­го цен­тру со­ціаль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Ві­ра Пав­люк. . Гра­мо­та­ми місь­ко­го го­ло­ви за від­мі­нне нав­чання, ак­тив­ну участь у гро­мадсь­ко­му та куль­тур­но-мис­тець­ко­му жи­тті міс­та та з на­го­ди  Між­на­род­но­го дня сту­ден­та на­го­род­же­но сту­ден­тів ко­лед­жу: Іри­ну Ша­ба­ту­ру, Оль­гу Ко­валь­чук, Ми­хай­ла Ма­тю­ха , Анас­та­сію Те­ре­хов­ську, Оле­сю Іль­ків. Сту­ден­ти та гос­ті фес­ти­валю от­ри­ма­ли ма­су по­зи­тив­них емо­цій та но­вих вра­жень від пе­рег­ля­ду прог­ра­ми. Всім учас­ни­кам «Сту­дентсь­кої пер­ли­ни – 2016» вру­че­но по­да­рун­ки . Ду­бенсь­кий місь­кий центр со­ціаль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді ого­ло­сив по­дя­ку за ак­тив­ну гро­мадсь­ку по­зи­цію та во­лон­терсь­ку діяль­ність   9 сту­ден­там–во­лон­те­рам Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу.