Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_222555216 лис­то­па­да 2016 ро­ку сту­дентсь­кий ко­лек­тив Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу взяв участь у  місь­ко­му  фес­ти­ва­лі «Сту­дентсь­ка пер­ли­на – 2016» під наз­вою «Sту­дент TV», прис­вяче­ний Між­на­род­но­му дню сту­ден­та. Фес­ти­валь прой­шов за учас­ті сту­ден­тів Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв РДГУ, Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу РДГУ та Від­кри­то­го між­на­род­но­го уні­вер­си­те­ту роз­вит­ку лю­ди­ни Ук­ра­їна. Аби при­ві­та­ти сту­дентс­тво, на за­хід за­ві­та­ли зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Ва­силь Скрин­чук та ди­рек­тор місь­ко­го цен­тру со­ціаль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді Ві­ра Пав­люк. . Гра­мо­та­ми місь­ко­го го­ло­ви за від­мі­нне нав­чання, ак­тив­ну участь у гро­мадсь­ко­му та куль­тур­но-мис­тець­ко­му жи­тті міс­та та з на­го­ди  Між­на­род­но­го дня сту­ден­та на­го­род­же­но сту­ден­тів ко­лед­жу: Іри­ну Ша­ба­ту­ру, Оль­гу Ко­валь­чук, Ми­хай­ла Ма­тю­ха , Анас­та­сію Те­ре­хов­ську, Оле­сю Іль­ків. Сту­ден­ти та гос­ті фес­ти­валю от­ри­ма­ли ма­су по­зи­тив­них емо­цій та но­вих вра­жень від пе­рег­ля­ду прог­ра­ми. Всім учас­ни­кам «Сту­дентсь­кої пер­ли­ни – 2016» вру­че­но по­да­рун­ки . Ду­бенсь­кий місь­кий центр со­ціаль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді ого­ло­сив по­дя­ку за ак­тив­ну гро­мадсь­ку по­зи­цію та во­лон­терсь­ку діяль­ність   9 сту­ден­там–во­лон­те­рам Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design