Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

93DD7DRoSeA   15 лис­то­па­да 2016 ро­ку на ба­зі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­булося методичне об’єднання за­ві­ду­ва­чів біб­ліо­тек ко­лед­жів та учи­лищ Рів­нен­щи­ни. Те­ма ме­то­до­б’єд­нання: „Роль та мож­ли­вос­ті біб­ліо­те­ки в роз­ши­рен­ні ін­фор­ма­цій­но­го се­ре­до­ви­ща”. Від­кри­ла за­сі­дання го­ло­ва ме­то­дич­но­го об’єд­на­ння Вацко Вік­то­рія Іва­нів­на. NtTjAu54TucПер­шим пи­та­нням се­мі­на­ру бу­ло «Біб­ліо­те­ка, як ін­фор­ма­цій­ний осе­ре­док в нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­це­сі нав­чаль­но­го зак­ла­ду». Про­дов­жи­ла се­мі­нар біб­ліо­те­кар Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу  Ко­роль­чук Л.Г. Її вис­туп був на те­му: „Особ­ли­вос­ті комп­лек­ту­вання фон­ду біб­ліо­те­ки в су­час­них еко­но­міч­них умо­вах” і „Оз­на­йом­лення з фон­дом біб­ліо­те­ки та фор­ма­ми ро­бо­ти що­до роз­ши­рення ін­фор­ма­цій­них мож­ли­вос­тей”. FupNb2OzEmcУчас­ни­кам се­мі­на­ру бу­ла пред­став­ле­на пре­зен­та­ція ро­бо­ти біб­ліо­те­ки ко­лед­жу з фо­то га­зет­них ста­тей, 7-ми хви­ли­нний фільм по Ду­бенсь­ко­му те­ле­ба­ченню „Ве­чір пое­зії”. В не­ви­му­ше­ній ат­мос­фе­рі прой­шло об­го­во­рення про­фе­сій­них пи­тань, об­мін дум­ка­ми, дос­ві­дом. Для гос­тей бу­ла про­ве­де­на екс­кур­сія не ли­ше в ко­лед­жі, а й в Ду­бенсь­ко­му зам­ку.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design