Презентація книги М.Оттова «Митрополит»

  • Категорія запису:Новини

DSC_317710 лис­то­па­да 2016 року у Ду­бенсь­кій цент­раль­ній ра­йонній біб­ліо­те­ці від­бу­лася пре­зен­та­ція ро­ма­ну «Мит­ро­по­лит» чле­на На­ціо­наль­ної Спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, лау­реа­та Між­на­род­ної лі­те­ра­тур­но-мис­тець­кої пре­мії іме­ні Аве­ні­ра Ко­ло­мий­ця, ду­бен­ча­ни­на Ми­ко­ли От­то­ва.  Взя­ли участь у пре­зен­та­ції кни­ги і сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу 409 ВЛ , а та­кож сту­ден­ти 209 БЛ гру­пи –  чит­ці –  Ольга Шми­гель­ська та Ва­лен­ти­на Чи­пи­нюк , які майс­тер­но за­чи­та­ли ряд­ки із кни­ги.  DSC_3129Всі при­сут­ні на за­хо­ді ма­ли змо­гу пе­рег­ляну­ти фраг­мен­ти філь­му про мит­ро­по­ли­та Ан­дрея Шеп­тиць­ко­го та фо­то­ми­ті пре­зен­та­ції ро­ма­ну «Мит­ро­по­лит» М. От­то­ва у Львівсь­ко­му На­ціо­наль­но­му му­зеї Анд­рея Шеп­тиць­ко­го. Нап­ри­кін­ці всі охо­чі по­ді­ли­тися вра­же­нням від кни­ги та за­да­ли ав­то­ру свої за­пи­та­ння.