Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

ьЗ 19 ве­ресня по 13 жовтня 2016 р. на ба­зі від­ді­лення піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, цик­лі «Сі­ме­йна ме­ди­ци­на» під­ви­щу­ва­ли свою ква­лі­фі­ка­цію сес­три ме­дич­ні за­галь­ної прак­ти­ки – сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. Прог­ра­ма під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції – 144 го­ди­ни. Се­ред 26 слу­ха­чів да­но­го цик­лу бу­ли сест­ри ме­ди­чні цен­трів пер­ви­нної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги Ост­розь­ко­го, Здол­бу­нівсь­ко­го, Ра­ди­ви­лівсь­ко­го, Де­ми­дівсь­ко­го, Мли­нівсь­ко­го та Ду­бенсь­ко­го ра­йонів. За­няття про­во­ди­лися як на ба­зі ко­лед­жу, так і на ба­зах КЗ «Ду­бенсь­ка ЦРЛ», КЗ «По­ло­го­вий бу­ди­нок», Ду­бенсь­кої стан­ції екс­тре­ної (швид­кої) ме­дич­ної до­по­мо­ги то­що.  тДо про­ве­дення тео­ре­тич­них і прак­тич­них за­нять за­лу­че­ні най­більш дос­від­че­ні, ви­со­кок­ва­лі­фі­ко­ва­ні лі­ка­рі: Мат­вієвсь­ка Л.М., Сли­ва В.В., Гон­сьор Т.П., Гон­сьор І.Б., Стрі­кель О.А., По­риць­кий В.М., Ки­рилюк В.М., Чу­кась Л.І., Ва­гі­ле­вич Я.Я., Та­ба­чук В.П. Під­сум­ко­ве за­няття про­ве­де­но у фор­мі прог­ра­мо­ва­но­го тес­то­во­го кон­тролю, який вклю­чає близь­ко 300 тес­то­вих зав­дань  з внут­ріш­ньої ме­ди­ци­ни, сест­ринсь­кої спра­ви, не­відк­лад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­то­ло­гії, аку­шерс­тва то­що. Для конт­роль­но­го тес­ту­вання роз­роб­ле­ні ва­ріан­ти по 100 тес­то­вих зав­дань в кож­но­му. Го­ло­вою ек­за­ме­на­цій­ної ко­мі­сії приз­на­че­но го­лов­но­го лі­каря Ду­бенсь­кої стан­ції екст­ре­ної (швид­кої) до­по­мо­ги Яко­ва Ярос­ла­во­ви­ча Ва­гі­ле­ви­ча. Сест­ри ме­дич­ні по­ка­за­ли ду­же хо­ро­ші зна­ння: 17 з них скла­ли тес­то­вий конт­роль на «від­мі­нно», 9 – «доб­ре».

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design