Козацькі розваги

  • Категорія запису:Новини

1DSC_4443 - КопіяКо­зац­тво – сим­вол на­шо­го на­ро­ду, уо­соб­лення си­ли та муж­нос­ті. Маю­чи гли­бо­ке іс­то­рич­не ко­ріння, ко­зац­тво є по­пу­ляр­ним у всіх ку­точ­ках на­шої краї­ни, зна­хо­дить від­гук у сер­ці кож­но­го ук­раїнця. Час­то ко­за­ки після важ­ких по­хо­дів, зма­гаю­чись, роз­ва­жа­лися, виз­на­чаю­чи з – по­між то­ва­рис­тва са­мих силь­них, вправ­них та кміт­ли­вих. Та­кі свя­та заз­ви­чай від­бу­ва­лися на Пок­ро­ву Прес­вятої Бо­го­ро­ди­ці, пок­ро­ви­тель­ки і зас­туп­ни­ці за­по­рож­ців у да­ле­ких по­хо­дах. 1DSC_4454З на­го­ди Дня За­хис­ни­ка Віт­чиз­ни, Дня Ук­раїнсь­ко­го ко­зац­тва у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ло про­ве­де­но куль­тур­но – спор­тив­не свя­то «Ко­заць­кі роз­ва­ги», яке від­бу­лося в зо­ні від­по­чин­ку «Ост­рі­вок». Зі сту­ден­тів І – II кур­сів спе­ціаль­но­сті «Лі­ку­валь­на сп­ра­ва» бу­ли сфор­мо­ва­ні ко­ман­ди, які зма­га­лися між со­бою в си­лі, 1DSC_4739швид­кос­ті, кміт­ли­вос­ті, сприт­нос­ті, проя­вляю­чи найк­ра­щі свої фі­зич­ні мож­ли­во­сті. Зі свя­том усіх при­сут­ніх при­ві­тав зас­туп­ник ди­рек­то­ра ко­лед­жу з нав­чаль­ної ро­бо­ти Ма­лю­та Вік­тор Рос­тис­ла­во­вич. Прог­ра­мою свя­та «Ко­заць­кі роз­ва­ги» бу­ли пе­ред­ба­че­ні різ­но­ма­ніт­ні кон­кур­си, ес­та­фе­ти, зма­гання. Сту­ден­ти під­го­ту­ва­ли ко­заць­кі піс­ні, а тан­цю­валь­ний ан­самбль «Гло­рія» вис­ту­пив з тан­цем «Ко­зач­ки». 1DSC_4615На святі па­ну­ва­ла дружня, ве­се­ла ат­мос­фе­ра. Спор­тив­ний азарт спов­ню­вав усіх учас­ни­ків «Ко­заць­ких роз­ваг » про­тя­гом всьо­го за­хо­ду. По за­кін­ченню, суд­дівсь­кою ко­ле­гією свята, бу­ло виз­на­че­но пе­ре­мож­ця, яким ста­ла ко­ман­да сту­ден­тів ВЛ – 209 гру­пи.