Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

WP_20161010_11_49_24_ProЄв­ро­пейсь­кий тиж­день міс­це­вої де­мок­ра­тії, який що­річ­но про­во­диться єв­ро­пейсь­кою спі­льно­тою від­бувся у Дуб­ні. 10 жов­тня 2016 ро­ку пра­ців­ни­ка­ми місь­кої ра­ди бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но ак­цію «Ко­ри­до­ра­ми вла­ди» для ак­ти­віс­тів ор­га­нів са­мов­ряду­вання нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та в якій взя­ли участь сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го  ме­дич­но­го ко­лед­жу Ми­хай­ло Ма­тюх та Оль­га Шос­так. Учас­ни­ки ак­ції ма­ли мож­ли­вість оз­на­йо­ми­тися із ро­бо­тою від­ді­лів місь­кої ра­ди і пос­піл­ку­ва­тися із ме­ром міс­та Ва­си­лем Ми­хай­ло­ви­чем Ан­то­ню­ком з ак­туаль­них пи­тань мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design