коридорами влади

  • Категорія запису:Новини

WP_20161010_11_49_24_ProЄв­ро­пейсь­кий тиж­день міс­це­вої де­мок­ра­тії, який що­річ­но про­во­диться єв­ро­пейсь­кою спі­льно­тою від­бувся у Дуб­ні. 10 жов­тня 2016 ро­ку пра­ців­ни­ка­ми місь­кої ра­ди бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но ак­цію «Ко­ри­до­ра­ми вла­ди» для ак­ти­віс­тів ор­га­нів са­мов­ряду­вання нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та в якій взя­ли участь сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го  ме­дич­но­го ко­лед­жу Ми­хай­ло Ма­тюх та Оль­га Шос­так. Учас­ни­ки ак­ції ма­ли мож­ли­вість оз­на­йо­ми­тися із ро­бо­тою від­ді­лів місь­кої ра­ди і пос­піл­ку­ва­тися із ме­ром міс­та Ва­си­лем Ми­хай­ло­ви­чем Ан­то­ню­ком з ак­туаль­них пи­тань мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки.