Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

WP_20161010_11_49_24_ProЄв­ро­пейсь­кий тиж­день міс­це­вої де­мок­ра­тії, який що­річ­но про­во­диться єв­ро­пейсь­кою спі­льно­тою від­бувся у Дуб­ні. 10 жов­тня 2016 ро­ку пра­ців­ни­ка­ми місь­кої ра­ди бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но ак­цію «Ко­ри­до­ра­ми вла­ди» для ак­ти­віс­тів ор­га­нів са­мов­ряду­вання нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та в якій взя­ли участь сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го  ме­дич­но­го ко­лед­жу Ми­хай­ло Ма­тюх та Оль­га Шос­так. Учас­ни­ки ак­ції ма­ли мож­ли­вість оз­на­йо­ми­тися із ро­бо­тою від­ді­лів місь­кої ра­ди і пос­піл­ку­ва­тися із ме­ром міс­та Ва­си­лем Ми­хай­ло­ви­чем Ан­то­ню­ком з ак­туаль­них пи­тань мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design