Добре серце в благодійності

  • Категорія запису:Новини

DSC05515В рам­ках тижня па­ліа­тив­ної до­по­мо­ги в Рів­ненсь­кій об­лас­ті в пе­ріод з 04 по 13 жов­тня 2016 р. сту­ден­та­ми та вик­ла­да­ча­ми Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­ве­де­но бла­го­дій­ні ак­ції для під­трим­ки Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су. Ін­фор­ма­цій­ну ак­цію в м. Рів­не про­ве­ли чле­ни Рів­ненсь­ко­го осе­ред­ку ГО „Ук­раїнсь­ка лі­га роз­вит­ку па­ліа­тив­ної та хос­піс­ної до­по­мо­ги”, вик­ла­да­чі і сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го таIMG_7482 Рів­ненсь­ко­го ме­дич­них ко­лед­жів, до ак­ції до­лу­чи­лися та­кож чле­ни мо­ло­діж­но­го ру­ху то­ва­рис­тва Чер­во­но­го Хрес­та.  В смт. Мли­нів бу­ло про­ве­де­но ін­фор­ма­цій­но-прос­віт­ниць­ку ак­цію вик­ла­да­ча­ми  та сту­ден­та­ми ко­лед­жу до якої до­лу­чи­лися пра­ців­ни­ки Мли­нівсь­ко­го цент­ру ПМСД. IMG_20161007_112419В хо­ді да­ної ак­ції бу­ло зіб­ра­но 904 грн. 09 жовтня, за сприя­ння ад­мі­ніст­ра­ції Дер­жав­но­го іс­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка м. Дуб­но, на йо­го те­ри­то­рії, сту­ден­та­ми-во­лон­те­ра­ми Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­леджу бу­ла про­ве­де­на тра­ди­цій­на ак­ція „Доб­ро по­чи­нається з те­бе”. При­сут­ні на ак­ції від­ві­да­ли фі­то­ві­тальню і пос­ма­ку­ва­ли чая­ми за ре­цеп­та­ми І. та М. Но­са­лів, скуш­ту­ва­ли со­ло­до­щі під­го­тов­ле­нні сту­ден­та­ми, про­ве­ли де­гус­та­цію са­ла­тів при­го­то­ва­них зDSC05529 про­дук­тів за прин­ци­пом здо­ро­во­го хар­чу­вання, роз­ва­жи­тися з кло­уна­ми-ані­ма­то­ра­ми, прий­няти участь у майс­тер-кла­сі по пле­тінню брас­ле­тів, ма­люки от­ри­ма­ли на згад­ку від майс­трів бо­ді-ар­ту ма­люн­ки пат­ріо­тич­ної те­ма­ти­ки. В ре­зуль­та­ті цьо­го за­хо­ду для пот­реб хос­пі­су бу­ло зіб­ра­но 7641 грн. Ди­рек­ція Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу вис­лов­лює щи­ру вдяч­ність усім сту­ден­там, ке­рів­ни­кам ака­де­міч­них груп, вик­ла­да­чам, пра­ців­ни­кам ко­лед­жу за ак­тив­не спри­яння і під­трим­ку у про­ве­де­нні бла­го­дій­ної ак­ції „Доб­ро по­чи­нається з те­бе”. Під­три­ма­ли ак­цію Ду­бенсь­ке місь­ке бла­го­чиння  УПЦ КП в осо­бі о. Ва­силя, який по­жерт­ву­вав на пот­ре­би не­міч­них за­со­би дог­ляду та мию­чі на су­му 922 грн. та бла­го­дій­ний фонд „Ка­рі­тас-Дуб­но”, який на­дав до­по­мо­гу у виг­ля­ді мию­чих за­со­бів на су­му 531 грн. Кош­ти, зіб­ра­ні в хо­ді бла­го­дій­них за­хо­дів бу­дуть ви­ко­рис­та­ні для прид­ба­ння праль­ної ма­ши­ни. Дя­кує­мо всім не­бай­ду­жим до до­лі важ­кох­во­рих не­ви­лі­ков­них па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су.