День знань

  • Категорія запису:Новини

IMG_20160901_101749Тра­ди­цій­но уро­чис­тою лі­ній­кою до Дня знань роз­по­чався но­вий 2016-2017 нав­чаль­ний рік у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі. За­хід прой­шов за участю ди­рек­то­ра, кан­ди­да­та ме­дич­них наук  Н.О.Вен­грин, вик­ла­да­чів, сту­ден­тів, бать­ків. Цьо­го ро­ку до сту­дент­ської спі­льно­ти приєд­на­лася сотня пер­шо­курс­ни­ків, до яких із ві­таль­ною про­мо­вою звер­ну­лася ди­рек­тор ко­лед­жу, по­ба­жав­ши нат­хне­ння, ус­піш­но­го нав­чання та не­за­бут­ніх сту­ден­тських ро­ків. Зву­ча­ли щи­рі при­ві­тання вик­ла­да­чів, по­ба­жання ці­ну­ва­ти щас­ли­ві, не­пов­тор­ні сту­дент­ські ро­ки. Сту­ден­тів-пер­шо­курс­ни­ків при­ві­та­ла бо­гиня знань Афі­на Пал­ла­да, а стар­шо­курс­ни­ки про­ве­ли об­ряд пос­вяче­ння їх у сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу. Предс­тав­ни­ки груп за­ли­ши­ли свої по­ба­жання на ім­про­ві­зо­ва­но­му ро­дин­но­му ко­лед­жно­му де­ре­ві. Бать­ки при­ві­та­ли пер­шо­курс­ни­ків і за тра­ди­цією вру­чи­ли їм ко­ро­вай. Підт­ри­мую­чи ук­раїнсь­кі тра­ди­ції, вик­ла­да­чі і сту­ден­ти, бать­ки прийш­ли на за­хід у ви­ши­ван­ках. Пер­ше заня­ття „Від про­го­ло­шення не­за­леж­нос­ті до но­вої Ук­раї­ни” для сту­ден­тів пер­шо­го кур­су про­ве­ла вик­ла­дач сус­піль­них дис­цип­лін Кис­люк Ж.М.