Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_20160901_101749Тра­ди­цій­но уро­чис­тою лі­ній­кою до Дня знань роз­по­чався но­вий 2016-2017 нав­чаль­ний рік у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі. За­хід прой­шов за участю ди­рек­то­ра, кан­ди­да­та ме­дич­них наук  Н.О.Вен­грин, вик­ла­да­чів, сту­ден­тів, бать­ків. Цьо­го ро­ку до сту­дент­ської спі­льно­ти приєд­на­лася сотня пер­шо­курс­ни­ків, до яких із ві­таль­ною про­мо­вою звер­ну­лася ди­рек­тор ко­лед­жу, по­ба­жав­ши нат­хне­ння, ус­піш­но­го нав­чання та не­за­бут­ніх сту­ден­тських ро­ків. Зву­ча­ли щи­рі при­ві­тання вик­ла­да­чів, по­ба­жання ці­ну­ва­ти щас­ли­ві, не­пов­тор­ні сту­дент­ські ро­ки. Сту­ден­тів-пер­шо­курс­ни­ків при­ві­та­ла бо­гиня знань Афі­на Пал­ла­да, а стар­шо­курс­ни­ки про­ве­ли об­ряд пос­вяче­ння їх у сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу. Предс­тав­ни­ки груп за­ли­ши­ли свої по­ба­жання на ім­про­ві­зо­ва­но­му ро­дин­но­му ко­лед­жно­му де­ре­ві. Бать­ки при­ві­та­ли пер­шо­курс­ни­ків і за тра­ди­цією вру­чи­ли їм ко­ро­вай. Підт­ри­мую­чи ук­раїнсь­кі тра­ди­ції, вик­ла­да­чі і сту­ден­ти, бать­ки прийш­ли на за­хід у ви­ши­ван­ках. Пер­ше заня­ття „Від про­го­ло­шення не­за­леж­нос­ті до но­вої Ук­раї­ни” для сту­ден­тів пер­шо­го кур­су про­ве­ла вик­ла­дач сус­піль­них дис­цип­лін Кис­люк Ж.М.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design