Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_6320Асо­ціа­ція хрис­тиянсь­ких мед­сес­тер і во­лон­те­рів „Бла­го”‘ в рам­ках нав­чаль­но­го кур­су 10.06 по 12.06.2016 р. в цен­трі реа­бі­лі­та­ції і со­ціаль­но­го роз­вит­ку „Ло­гос” (м. Київ), про­ве­ла се­мі­нар на те­му: „Ос­но­ви хрис­тиянсь­ко­го слу­жіння. Зна­чення та роль ме­дич­них пра­ців­ни­ків і во­лон­те­рів”. У ро­бо­ті се­мі­на­ру бра­ли участь во­лон­те­ри по дог­ля­ду за важ­ко­хво­ри­ми людь­ми ВКНЗ „Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж” Рів­ненсь­кої об­лас­ної ра­ди Гаї­по­ва Ок­са­на та Га­лен­да Те­тяна, пси­хо­лог від­ді­лення па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни (хос­піс) Бі­рук Ан­на Олек­санд­рів­на.13 Зас­лу­ха­ні те­ма­тич­ні хрис­тиян­ські по­ві­дом­лення, нав­чання в май­стер – кла­сах, про­ве­дення прак­тич­них за­нять знач­но по­пов­ни­ли знання та вміння слу­ха­чів се­мі­на­ру з пи­тань юри­дич­них ас­пек­тів спів­пра­ці гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій та во­лон­те­рів в Ук­раї­ні, ефек­тив­ної ко­му­ні­ка­ції в ор­га­ні­за­ції ко­ман­дної ро­бо­ти, ос­нов ефек­тив­но­го спіл­ку­вання з па­цієн­том та йо­го рід­ни­ми, з ке­рів­ни­ка­ми та ін­ши­ми чле­на­ми мо­біль­них во­лон­терсь­ких груп то­що. При під­ве­де­нні під­сум­ків нав­чання при­сут­ні во­лон­те­ри ак­тив­но ді­ли­лися влас­ним дос­ві­дом, об­го­во­рюва­ли наяв­ні проб­ле­ми, вис­лов­лю­ва­ли слу­шні про­по­зи­ції сто­сов­но їх по­до­лання.

 

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design