Належна шана каменняреві

  • Категорія запису:Новини

04CEaaHEWvkВід­по­від­но до Указу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни 2016 рік в на­шій дер­жа­ві ого­ло­ше­но ро­ком па­м’яті Іва­на Фра­нка – ви­дат­но­го ук­раїнсь­ко­го пись­ме­нни­ка, поета, мис­ли­теля, пуб­лі­цис­та, крає­знавця, пе­рек­ла­да­ча, вче­но­го, гро­мадянсь­ко­го і пое­тич­но­го дія­ча, док­то­ра фі­ло­со­фії, чле­на Нау­ко­во­го то­ва­рис­тва імені Т. Шев­чен­ка. 27 сер­пня від­зна­ча­ти­муть 160-річчя від дня на­род­ження Ка­ме­няра. 28 травня ви­пов­ни­лося 100 ро­ків від дня смер­ті Фран­ка. Аби вша­ну­ва­ти па­м’ять ве­ли­ко­го ук­раїн­ця, 4 червня сту­ден­ти АЛ-109, БЛ-109 та ВЛ-109 кур­сів ви­ру­ши­ли у по­до­рож до міс­та Львів, по­бу­ва­ли на Ли­ча­ківсь­ко­му кла­до­ви­щі, де зна­хо­диться мо­ги­ла Іва­на Яко­ви­ча. Нек­ро­по­ліс, пло­ща яко­го сягає по­над 40 гек­та­рів, став ос­та­ннім при­хис­тком для ба­гатьох на­ціо­наль­них дія­чів по­лі­ти­ки, нау­ки, куль­ту­ри, міс­цем збе­рі­гання ці­лих ро­ди­нних за­хо­ро­нень. Вра­жають та за­хо­плюють дух ар­хі­тек­тур­ні спо­ру­ди на мо­ги­лах: во­ни ні­би жи­ві, ні­би див­ляться на нас з ви­со­ко­го п’є­дес­та­лу і хо­чуть щось про­мо­ви­ти, розповісти про тих, чий спокій вони стережуть.obDi8211IwE Пам’ятник визначному пись­ме­нни­ку та пое­ту Іва­но­ві Фран­ко­ві був спо­руд­же­ний на Ли­ча­ківсь­ко­му кла­до­ви­щі у 1933 ро­ці, че­рез 18 ро­ків після смер­ті Фран­ка. Він роз­мі­щується у лі­во­му кри­лі цвин­таря, бі­ля цент­раль­ної алеї. Йо­го ав­то­ром був ві­до­мий ук­раїнсь­кий скульп­тор Сер­гій Лит­ви­нен­ко. На мо­ги­лі Фран­ка він зоб­ра­зив не прос­то ос­нов­ний сим­вол твор­чос­ті пое­та, а то­го, ким на­завж­ди він за­ли­шиться у па­м’яті на­ро­ду – ка­ме­ня­ра. Ви­со­кий, ду­жий, спов­не­ний життя, з мо­ло­том в ру­ці він обе­рі­гає од­віч­ний спо­кій Ка­ме­няра украї­нсько­го на­ро­ду – Іва­на Яко­ви­ча Фран­ка.