Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

04CEaaHEWvkВід­по­від­но до Указу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни 2016 рік в на­шій дер­жа­ві ого­ло­ше­но ро­ком па­м’яті Іва­на Фра­нка – ви­дат­но­го ук­раїнсь­ко­го пись­ме­нни­ка, поета, мис­ли­теля, пуб­лі­цис­та, крає­знавця, пе­рек­ла­да­ча, вче­но­го, гро­мадянсь­ко­го і пое­тич­но­го дія­ча, док­то­ра фі­ло­со­фії, чле­на Нау­ко­во­го то­ва­рис­тва імені Т. Шев­чен­ка. 27 сер­пня від­зна­ча­ти­муть 160-річчя від дня на­род­ження Ка­ме­няра. 28 травня ви­пов­ни­лося 100 ро­ків від дня смер­ті Фран­ка. Аби вша­ну­ва­ти па­м’ять ве­ли­ко­го ук­раїн­ця, 4 червня сту­ден­ти АЛ-109, БЛ-109 та ВЛ-109 кур­сів ви­ру­ши­ли у по­до­рож до міс­та Львів, по­бу­ва­ли на Ли­ча­ківсь­ко­му кла­до­ви­щі, де зна­хо­диться мо­ги­ла Іва­на Яко­ви­ча. Нек­ро­по­ліс, пло­ща яко­го сягає по­над 40 гек­та­рів, став ос­та­ннім при­хис­тком для ба­гатьох на­ціо­наль­них дія­чів по­лі­ти­ки, нау­ки, куль­ту­ри, міс­цем збе­рі­гання ці­лих ро­ди­нних за­хо­ро­нень. Вра­жають та за­хо­плюють дух ар­хі­тек­тур­ні спо­ру­ди на мо­ги­лах: во­ни ні­би жи­ві, ні­би див­ляться на нас з ви­со­ко­го п’є­дес­та­лу і хо­чуть щось про­мо­ви­ти, розповісти про тих, чий спокій вони стережуть.obDi8211IwE Пам’ятник визначному пись­ме­нни­ку та пое­ту Іва­но­ві Фран­ко­ві був спо­руд­же­ний на Ли­ча­ківсь­ко­му кла­до­ви­щі у 1933 ро­ці, че­рез 18 ро­ків після смер­ті Фран­ка. Він роз­мі­щується у лі­во­му кри­лі цвин­таря, бі­ля цент­раль­ної алеї. Йо­го ав­то­ром був ві­до­мий ук­раїнсь­кий скульп­тор Сер­гій Лит­ви­нен­ко. На мо­ги­лі Фран­ка він зоб­ра­зив не прос­то ос­нов­ний сим­вол твор­чос­ті пое­та, а то­го, ким на­завж­ди він за­ли­шиться у па­м’яті на­ро­ду – ка­ме­ня­ра. Ви­со­кий, ду­жий, спов­не­ний життя, з мо­ло­том в ру­ці він обе­рі­гає од­віч­ний спо­кій Ка­ме­няра украї­нсько­го на­ро­ду – Іва­на Яко­ви­ча Фран­ка.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design