Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

1Під та­кою наз­вою сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­ве­ли чер­го­ву ак­цію, прис­вяче­ну Між­на­род­но­му Дню бо­роть­би з тю­тю­но­па­лінням. «Озб­роїв­шись» наоч­ною агі­тацією про нас­лід­ки ку­ріння, сту­ден­ти роз­да­ва­ли бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про шкід­ли­вий вплив тю­тю­ну на ор­га­нізм лю­ди­ни та з ре­ко­мен­да­ція­ми що­до поз­бав­лення від згуб­ної звич­ки. 2Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка «пра­цю­ва­ли» на рин­ку, на ву­ли­цях міс­та, в ба­рах і про­по­ну­ва­ли кур­цям об­мі­ня­ти ци­гар­ки на дра­же ас­кор­бі­но­вої кис­ло­ти, ос­кіль­ки в осіб, які ку­рять, під­ви­ще­на втра­та ві­та­мі­ну С. По за­кін­че­нні ак­ції ви­лу­че­ні ци­гар­ки бу­ли зни­ще­ні. Має­мо на­дію, що про­ве­де­на ак­ція зму­сить кур­ців за­ду­ма­тися про шко­ду, яку во­ни зав­дають сво­єму ор­га­ніз­му, і ки­ну­ти згуб­ну зви­чку.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design