Акція «Кинь цигарку – отримай аскорбінку!»

  • Категорія запису:Новини

1Під та­кою наз­вою сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­ве­ли чер­го­ву ак­цію, прис­вяче­ну Між­на­род­но­му Дню бо­роть­би з тю­тю­но­па­лінням. «Озб­роїв­шись» наоч­ною агі­тацією про нас­лід­ки ку­ріння, сту­ден­ти роз­да­ва­ли бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про шкід­ли­вий вплив тю­тю­ну на ор­га­нізм лю­ди­ни та з ре­ко­мен­да­ція­ми що­до поз­бав­лення від згуб­ної звич­ки. 2Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка «пра­цю­ва­ли» на рин­ку, на ву­ли­цях міс­та, в ба­рах і про­по­ну­ва­ли кур­цям об­мі­ня­ти ци­гар­ки на дра­же ас­кор­бі­но­вої кис­ло­ти, ос­кіль­ки в осіб, які ку­рять, під­ви­ще­на втра­та ві­та­мі­ну С. По за­кін­че­нні ак­ції ви­лу­че­ні ци­гар­ки бу­ли зни­ще­ні. Має­мо на­дію, що про­ве­де­на ак­ція зму­сить кур­ців за­ду­ма­тися про шко­ду, яку во­ни зав­дають сво­єму ор­га­ніз­му, і ки­ну­ти згуб­ну зви­чку.