«КРАЩИЙ ЗА ПРОФЕСІЄЮ»

  • Категорія запису:Новини

117 травня 2016 ро­ку у  Ду­бенсь­ко­му  ме­дич­но­му ко­лед­жі се­ред сту­ден­тів ІV кур­су спе­ціаль­нос­ті «Лі­ку­валь­на спра­ва» від­бувся тра­ди­цій­ний фа­хо­вий кон­курс «Кра­щий за про­фе­сією». Ме­та про­ве­дення  кон­кур­су – під­ви­щення рівня під­го­тов­ки мо­лод­ших спе­ціа­ліс­тів, сти­мулю­вання рос­ту їх про­фе­сій­ної і осо­бис­тіс­ної зрі­лос­ті. У кон­кур­сі взя­ли участь 14 кра­щих сту­ден­тів ви­пус­кно­го кур­су. За­хід про­хо­див у 2 ета­пи: І етап – тес­ту­вання у фор­мі ком­п’ютер­но­го кон­тролю для виз­на­чення рівня тео­ре­тич­ної під­го­тов­ки з клі­ніч­них дис­цип­лін. За ре­зуль­та­та­ми да­но­го ета­пу 11 сту­ден­тів бу­ли до­пу­ще­ні до ІІ ета­пу, який по­ля­гав у ви­ко­на­нні прак­тич­них зав­дань за нап­рямка­ми «Фельд­шер ФАПу», «Фельд­шер швид­кої ме­дич­ної до­по­мо­ги».

2 Для об’єк­тив­ної оцін­ки учас­ни­ків кон­кур­су бу­ло ство­ре­но ква­лі­фі­ко­ва­не жу­рі, до скла­ду яко­го увійш­ли вик­ла­да­чі клі­ніч­них дис­цип­лін. За під­сум­ка­ми  зма­гань бу­ло виз­на­че­но пе­ре­мож­ців: І міс­це – Луць Оле­на (БЛ 409), ІІ міс­це – Ре­віць­ка Ма­рія (АЛ 311), ІІІ міс­це – Ра­ма­нас Лі­лія (АЛ 409). Ві­тає­мо пе­ре­мож­ців кон­кур­су!