Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

117 травня 2016 ро­ку у  Ду­бенсь­ко­му  ме­дич­но­му ко­лед­жі се­ред сту­ден­тів ІV кур­су спе­ціаль­нос­ті «Лі­ку­валь­на спра­ва» від­бувся тра­ди­цій­ний фа­хо­вий кон­курс «Кра­щий за про­фе­сією». Ме­та про­ве­дення  кон­кур­су – під­ви­щення рівня під­го­тов­ки мо­лод­ших спе­ціа­ліс­тів, сти­мулю­вання рос­ту їх про­фе­сій­ної і осо­бис­тіс­ної зрі­лос­ті. У кон­кур­сі взя­ли участь 14 кра­щих сту­ден­тів ви­пус­кно­го кур­су. За­хід про­хо­див у 2 ета­пи: І етап – тес­ту­вання у фор­мі ком­п’ютер­но­го кон­тролю для виз­на­чення рівня тео­ре­тич­ної під­го­тов­ки з клі­ніч­них дис­цип­лін. За ре­зуль­та­та­ми да­но­го ета­пу 11 сту­ден­тів бу­ли до­пу­ще­ні до ІІ ета­пу, який по­ля­гав у ви­ко­на­нні прак­тич­них зав­дань за нап­рямка­ми «Фельд­шер ФАПу», «Фельд­шер швид­кої ме­дич­ної до­по­мо­ги».

2 Для об’єк­тив­ної оцін­ки учас­ни­ків кон­кур­су бу­ло ство­ре­но ква­лі­фі­ко­ва­не жу­рі, до скла­ду яко­го увійш­ли вик­ла­да­чі клі­ніч­них дис­цип­лін. За під­сум­ка­ми  зма­гань бу­ло виз­на­че­но пе­ре­мож­ців: І міс­це – Луць Оле­на (БЛ 409), ІІ міс­це – Ре­віць­ка Ма­рія (АЛ 311), ІІІ міс­це – Ра­ма­нас Лі­лія (АЛ 409). Ві­тає­мо пе­ре­мож­ців кон­кур­су!

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design