вій­сько­во-спо­ртив­не свя­то «Зви­тяга»

  • Категорія запису:Новини

03223 травня на місь­ко­му ста­діо­ні «Спар­так»  м. Дуб­но за іні­ціа­ти­ви пе­да­го­гіч­но­го та сту­ден­тсько­го ко­лек­ти­вів  Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу бу­ло про­ве­де­не вій­сько­во-спо­ртив­не свя­то «Зви­тяга». За­хід роз­по­чався з під­няття Дер­жав­но­го пра­по­ра Ук­раї­ни кра­щи­ми спорт­сме­на­ми ко­лед­жу  Ка­те­ри­ною Джус та Ві­та­лієм Ко­ти­ком. Учас­ни­ків свя­та при­ві­та­ла ди­рек­тор ко­лед­жу, кан­ди­дат ме­дич­них наук На­дія Вен­грин та сек­ре­тар місь­кої ра­ди, неод­но­ра­зо­вий чем­піон сві­ту, чем­піон Єв­ро­пи, майс­тер спор­ту між­на­род­но­го кла­су з вес­лу­вання Вік­тор Не­даш­ковсь­кий. 026Прог­ра­ма свята бу­ла на­си­че­на різ­но­ма­ніт­ни­ми війсь­ко­ви­ми кон­кур­са­ми та ба­гать­ма ви­да­ми спор­тив­них зма­гань, які про­хо­ди­ли в нап­ру­же­них та за­хо­плю­ючих поє­дин­ках. За ре­зуль­та­та­ми ком­пе­тент­но­го жу­рі І міс­це ви­бо­ро­ла ко­ман­да гру­пи АЛ 211 (кер. На­та­лія Тка­чук), ІІ міс­це – ко­ман­да гру­пи БЛ 209 (кер. Ольга Єв­тух), а брон­зо­вим при­зе­ром ста­ла ко­ман­да гру­пи АЛ 309 (кер. Ок­са­на Ко­рит­нюк). Після під­ве­дення під­сум­ків пе­ре­мож­ці спор­тив­них зма­гань та бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та гра­мо­та­ми ди­рек­ції ко­лед­жу. Гру­пи-пе­ре­мож­ці от­ри­ма­ли со­лод­кі при­зи.