Тарасова верба

  • Категорія запису:Новини

IMG_1700В  рам­ках єв­роквес­ту до Дня Єв­ро­пи та з на­го­ди 155-ої річ­ни­ці пе­ре­по­хо­вання Т.Г. Шев­чен­ка з ме­тою вша­ну­ва­ння ве­ли­ко­го Коб­за­ря в пар­ку бі­ля па­м’ят­ни­ка пое­ту місь­ким го­ло­вою Ва­си­лем Ан­то­ню­ком спіль­но з пред­став­ни­ка­ми ко­манд-пе­ре­мож­ців гри бу­ло ви­сад­же­но па­гі­нець вер­би Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка, який по­са­див це де­ре­во, пе­ре­бу­ваю­чи на зас­ла­нні в Кос-Ара­лі на Кав­ка­зі.