Студенти коледжу – за європейський вибір

  • Категорія запису:Новини

IMG_172923 травня в на­шо­му міс­теч­ку прой­шов День Єв­ро­пи. Свя­то роз­по­ча­лося ви­ко­на­нням Дер­жав­но­го Гім­ну Ук­раї­ни та Єв­ро­сою­зу. Сту­дентсь­ка ко­ман­да ко­лед­жу «Єв­ро­ме­ди­ки» взя­ла участь у  єв­роквес­ті, в яко­му проя­ви­ли свої знання та вміння на шес­ти пун­ктах-зу­пин­ках: «Єв­ро­союз» (бі­ля місь­кої ра­ди), «Дуб­но і між­на­род­ні від­но­си­ни» (на те­ри­то­рії Ду­бенсь­ко­го зам­ку), «Тор­гі­вель­ні сто­сун­ки» (в пар­ку на май­да­ні Не­за­леж­нос­ті), «Лі­те­ра­тур­ні дже­ре­ла» (Бу­ди­нок ді­тей та мо­ло­ді), «Міс­та-поб­ра­ти­ми» (под­вір’я кос­те­лу), «Ду­хов­на спад­щи­на» (поб­ли­зу Ми­ко­лаївсь­ко­го со­бо­ру). Сту­ден­ти-учас­ни­ки кве­сту ак­тив­но вклю­чи­лися у зма­гання й по­ка­за­ли дос­той­ний  ре­зуль­тат у під­сум­ку, ви­бо­ров­ши дру­ге міс­це. В цей же час на май­дан­чи­ку бі­ля Бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді про­хо­див кон­курс ма­люн­ку на ас­фаль­ті «Мо­лодь  єд­нає краї­ни Єв­ро­пи», у яко­му взяла участь сту­дент­ка 3-го кур­су Мар’я­на Мар­ківсь­ка.