Навчання з цивільного захисту

  • Категорія запису:Новини

00723 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі  від­бу­лося нав­чання з ци­віль­но­го  за­хис­ту. По сиг­на­лу три­во­ги сту­ден­ти та пра­ців­ни­ки ко­лед­жу здійс­ни­ли ева­куа­цію та гру­па­ми від­пра­вилися на місь­кий ста­діон «Спар­так». Ке­рів­ни­ки нав­чаль­них груп до­по­ві­ли на­чаль­ни­ку ци­віль­но­го за­хис­ту ко­лед­жу Надія Вен­грин  про при­буття сту­ден­тів в зо­ну ева­куа­ції. На ста­діо­ні для при­сут­ніх бу­ло про­ве­де­но по­ка­зо­ве нав­чання з на­дання пер­шої ме­дич­ної до­по­мо­ги для по­тер­пі­лих при ок­ре­мих ви­дах по­ра­нень та трав­мах, про­де­мон­стро­ва­но ал­го­ритм пос­лі­дов­но­сті одя­гання про­ти­га­зів по ко­ман­ді «ГА­ЗИ!». IMG_8022До нав­чання бу­ли за­лу­че­ні пра­ців­ни­ки Ду­бенсь­кої стан­ції екст­ре­ної  (швид­кої) ме­дич­ної до­по­мо­ги.