Навчання з цивільного захисту

00723 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі  від­бу­лося нав­чання з ци­віль­но­го  за­хис­ту. По сиг­на­лу три­во­ги сту­ден­ти та пра­ців­ни­ки ко­лед­жу здійс­ни­ли ева­куа­цію та гру­па­ми від­пра­вилися на місь­кий ста­діон «Спар­так». (більше…)

Читати даліНавчання з цивільного захисту

Тарасова верба

В  рам­ках єв­роквес­ту до Дня Єв­ро­пи та з на­го­ди 155-ої річ­ни­ці пе­ре­по­хо­вання Т.Г. Шев­чен­ка з ме­тою вша­ну­ва­ння ве­ли­ко­го Коб­за­ря в пар­ку бі­ля па­м'ят­ни­ка пое­ту місь­ким го­ло­вою Ва­си­лем Ан­то­ню­ком спіль­но з…

Читати даліТарасова верба