Участь у родинному святі

  • Категорія запису:Новини

IMG_1571 - копия 22 травня на те­ри­то­рії Дер­жав­но­го іс­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка  з на­го­ди від­зна­чення Дня ма­те­рі, Між­на­род­но­го дня сім’ї, Дня ви­ши­ван­ки від­бу­лось за­галь­но­місь­ке ро­ди­нне свя­то «Ро­ди­на, ро­ди­на – це вся Ук­ра­їна», в якому взя­ли ак­тив­ну участь сту­ден­ти ко­лед­жу. Во­ни до­по­мог­ли у про­ве­де­нні Па­ра­ду ві­зоч­ків. Для креа­тив­них сі­мей, які охо­че взя­ли участь у цьо­му кон­кур­сі і про­де­мон­стру­ва­ли свої твор­чі здіб­нос­ті до­по­мо­га на­ших сту­ден­тів бу­ла ду­же до­реч­ною. Во­лон­те­ри-ані­ма­то­ри у кос­тю­мах кло­унів ста­ли ок­ра­сою свята та по­да­ру­ва­ли гар­ний нас­трій та по­зи­тив­ні емо­ції гос­тям і учас­ни­кам свята.