Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

3Про­тягом 16-20 травня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі про­хо­див тиж­день дис­цип­лін цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання. В йо­го рам­ках пред­став­ле­на  вис­тав­ка ін­фор­ма­цій­них ма­те­ріа­лів до Всес­віт­нього Дня бо­роть­би з брон­хіаль­ною аст­мою. Для сту­ден­тів гру­пи БЛ-309 (ІІ під­гру­па) бу­ло про­ве­де­не са­ні­тар­но-ос­віт­нє за­няття зі сто­ма­то­ло­гії «Гі­гіє­на по­рож­ни­ни ро­та» (викл. На­дія Кра­вець). Під ке­рів­ницт­вом вик­ла­да­ча Ми­рос­ла­ви Пи­са­ної від­бу­лося від­кри­те за­сі­дання гур­тка із за­галь­но­го дог­ля­ду на стан­ції пе­ре­ли­вання кро­ві м. Дуб­на, на яко­му сту­ден­ти оз­на­йоми­лися із ро­бо­тою стан­ції, пра­ви­ла­ми за­го­тів­лі кро­ві, її пе­ре­роб­кою та ви­го­тов­ле­нням пре­па­ра­тів кро­ві. 4 Сту­ден­ти ІІІ кур­су ра­зом із вик­ла­да­чем Оль­гою Гро­гуль про­ве­ли ак­цію до Всес­вітньо­го Дня бо­роть­би з гі­пер­то­нією та з її усклад­не­ннями. Під час за­хо­ду для пе­ре­хо­жих на ву­ли­цях міс­та бу­ло роз­да­но бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про ус­клад­нення ар­те­ріаль­ної гі­пер­тен­зії – ін­сульт, про йо­го при­чи­ни, симп­то­ми та про­фі­лак­ти­ку.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design