Тиждень терапії у коледжі

  • Категорія запису:Новини

3Про­тягом 16-20 травня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі про­хо­див тиж­день дис­цип­лін цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання. В йо­го рам­ках пред­став­ле­на  вис­тав­ка ін­фор­ма­цій­них ма­те­ріа­лів до Всес­віт­нього Дня бо­роть­би з брон­хіаль­ною аст­мою. Для сту­ден­тів гру­пи БЛ-309 (ІІ під­гру­па) бу­ло про­ве­де­не са­ні­тар­но-ос­віт­нє за­няття зі сто­ма­то­ло­гії «Гі­гіє­на по­рож­ни­ни ро­та» (викл. На­дія Кра­вець). Під ке­рів­ницт­вом вик­ла­да­ча Ми­рос­ла­ви Пи­са­ної від­бу­лося від­кри­те за­сі­дання гур­тка із за­галь­но­го дог­ля­ду на стан­ції пе­ре­ли­вання кро­ві м. Дуб­на, на яко­му сту­ден­ти оз­на­йоми­лися із ро­бо­тою стан­ції, пра­ви­ла­ми за­го­тів­лі кро­ві, її пе­ре­роб­кою та ви­го­тов­ле­нням пре­па­ра­тів кро­ві. 4 Сту­ден­ти ІІІ кур­су ра­зом із вик­ла­да­чем Оль­гою Гро­гуль про­ве­ли ак­цію до Всес­вітньо­го Дня бо­роть­би з гі­пер­то­нією та з її усклад­не­ннями. Під час за­хо­ду для пе­ре­хо­жих на ву­ли­цях міс­та бу­ло роз­да­но бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про ус­клад­нення ар­те­ріаль­ної гі­пер­тен­зії – ін­сульт, про йо­го при­чи­ни, симп­то­ми та про­фі­лак­ти­ку.