Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_1507Під таким гас­лом 19 травня прой­шов ре­гіо­наль­ний мо­ло­діж­ний фес­ти­валь пат­ріо­тич­ної піс­ні «З Укра­їною в сер­ці!», який ор­га­ні­зу­вав ко­лек­тив  Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – учас­ни­ки хо­рео­га­фіч­но­го ко­лек­ти­ву «Гло­рія» та со­ліст­ка-во­ка­ліс­тка Іри­на Ро­ма­нюк вз­яли участь у фес­ти­ва­лі. В рам­ках за­хо­ду сту­ден­ти-ме­ди­ки від­ві­да­ли му­зей іс­то­рії ме­ди­ци­ни Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ме­дич­ного ко­лед­жу, взяли участь у флеш­мо­бі «Ві­но­чок зі стріч­ка­ми», яким бу­ло вста­нов­ле­но на­ціо­наль­ний ре­корд Ук­раї­ни у но­мі­на­ції «Ма­со­ві за­хо­ди». За ак­тив­ну участь у фес­ти­ва­лі наш ко­лек­тив от­ри­мав дип­лом та цін­ний по­да­ру­нок – 4 то­ми книг з іс­то­рії Ук­раї­ни, ав­то­ром яких є Во­ло­ди­мир Лит­вин. У сту­ден­тів за­ли­ши­лися по­зи­тив­ні вра­ження від гос­тин­нос­ті ко­лек­ти­ву Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ко­лед­жу.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design