Патріотична молодь – це успішна Україна завтра!

  • Категорія запису:Новини

IMG_1507Під таким гас­лом 19 травня прой­шов ре­гіо­наль­ний мо­ло­діж­ний фес­ти­валь пат­ріо­тич­ної піс­ні «З Укра­їною в сер­ці!», який ор­га­ні­зу­вав ко­лек­тив  Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – учас­ни­ки хо­рео­га­фіч­но­го ко­лек­ти­ву «Гло­рія» та со­ліст­ка-во­ка­ліс­тка Іри­на Ро­ма­нюк вз­яли участь у фес­ти­ва­лі. В рам­ках за­хо­ду сту­ден­ти-ме­ди­ки від­ві­да­ли му­зей іс­то­рії ме­ди­ци­ни Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ме­дич­ного ко­лед­жу, взяли участь у флеш­мо­бі «Ві­но­чок зі стріч­ка­ми», яким бу­ло вста­нов­ле­но на­ціо­наль­ний ре­корд Ук­раї­ни у но­мі­на­ції «Ма­со­ві за­хо­ди». За ак­тив­ну участь у фес­ти­ва­лі наш ко­лек­тив от­ри­мав дип­лом та цін­ний по­да­ру­нок – 4 то­ми книг з іс­то­рії Ук­раї­ни, ав­то­ром яких є Во­ло­ди­мир Лит­вин. У сту­ден­тів за­ли­ши­лися по­зи­тив­ні вра­ження від гос­тин­нос­ті ко­лек­ти­ву Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ко­лед­жу.