Патріотична молодь – це успішна Україна завтра!

IMG_1507Під таким гас­лом 19 травня прой­шов ре­гіо­наль­ний мо­ло­діж­ний фес­ти­валь пат­ріо­тич­ної піс­ні «З Укра­їною в сер­ці!», який ор­га­ні­зу­вав ко­лек­тив  Но­вог­рад-Во­линсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. (більше…)

Читати даліПатріотична молодь – це успішна Україна завтра!