«Мед­сест­рин­ство на вар­ті здо­ров’я на­ції»

  • Категорія запису:Новини

201605112 травня  у пер­ли­ні При­кар­паття м. Ярем­че  в оз­до­ров­чо­му ком­плек­сі «Кар­па­ти» від­бу­лась нау­ко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Мед­сест­рин­ство на вар­ті здо­ров’я на­ції», прис­вяче­на Між­на­род­но­му дню ме­дич­ної сес­три. На кон­фе­рен­цію при­бу­ли гос­ті з Ес­то­нії, Об‘єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів та ме­дич­ні сес­три з усіх об­лас­тей Укра­їни. На кон­фе­рен­ції па­ну­ва­ла свят­ко­ва ат­мос­фе­ра. Особ­ли­во теп­ло і стоя­чи, учас­ни­ки кон­фе­рен­ції ві­та­ли своїх ко­лег і во­лон­те­рів з До­нець­кої та Лу­гансь­кої об­лас­тей. Ме­дич­ні сес­три от­ри­ма­ли від­зна­ки і на­го­ро­ди від Мі­ніс­тер­ства охо­ро­ни здо­ров‘я, Асо­ціа­ції ме­дич­них сес­тер Ук­раї­ни, Чер­во­но­го Хрес­та Ук­раї­ни, ДУ «Цен­траль­ний ме­то­дич­ний ка­бі­нет під­го­тов­ки мо­лод­ших спе­ціа­ліс­тів МОЗ Ук­раї­ни», Іва­но-Фран­ківсь­кої обл­держ­ад­мі­ніс­тра­ції та облра­ди, Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров‘я Іва­но-Фран­ків­ської обл­дер­жад­мі­ніс­тра­ції, Ярем­чансь­кої місь­кої ра­ди. В хо­ді кон­фе­рен­ції ак­тив­но об­го­во­рюва­лись пи­тання: про роль асо­ціа­ції ме­дич­них сес­тер у роз­вит­ку мед­сест­рин­ства; про­блем­ні пи­тання осві­ти у мед­сест­ринс­тві; стан­дар­ти дія­льно­сті ме­дич­ної сес­три з дог­ля­ду за па­цієн­том; без­пе­ка пра­ці – най­важ­ли­ві­ша скла­до­ва у ро­бо­ті ме­дич­ної сес­три;вив­чення між­на­род­но­го дос­ві­ду та впро­вад­ження ме­то­дів реа­бі­лі­та­ції у ста­ціо­нар­них від­ді­леннях; ак­туаль­ні пи­тання нас­тав­ниц­тва в мед­сест­ринс­тві. В ро­бо­ті кон­фе­рен­ції взя­ла участь ди­рек­тор ко­лед­жу, кан­ди­дат ме­дич­них наук На­дія Вен­грин, яка вис­ту­пи­ла з до­по­віддю «Проб­лем­ні пи­тання ви­ко­рис­тання стан­дар­тів діяль­но­сті ме­дич­ної сес­три в прак­тич­ній ме­ди­ци­ні»