Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

20160509_125044З чер­го­вим ві­зи­том по­бу­вав у на­шо­му міс­ті пред­став­ник між­на­род­ної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції „Li­onsClub” з міс­теч­ка Skodje (Нор­ве­гія), гро­ма­дя­нин Нор­ве­гії Ха­ральд Ва­ган. З-по­між кіль­кох про­ектів, яки­ми зай­маєть­ся ця ор­га­ні­за­ція в Дуб­но, нез­мін­ною є до­по­мо­га від­ді­ленню па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни (хос­піс) Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Ни­ніш­ній ві­зит сю­ди уже п’я­тий за лі­ком. Цьо­го ра­зу ор­га­ні­за­цією ви­ді­ле­но кош­ти на прид­бання ме­дич­ної тех­ні­ки та гос­по­дарсь­ко­го ін­вен­таря, зок­ре­ма елек­тро­кар­діог­ра­фа, пуль­со­мет­рів, ре­цир­ку­лято­рів бак­те­ри­цид­них. Бла­го­дій­ник знай­шов час аби осо­бис­то від­ві­да­ти усіх хво­рих хос­пі­су. При­гос­тив їх та ме­дич­них сес­тер від­ді­лення скан­ди­навсь­ки­ми со­ло­до­ща­ми. IMG_7440По­да­рун­ки від ор­га­ніза­ції от­ри­ма­ли  та­кож сту­ден­ти-си­ро­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу.  Дя­кує­мо усім не­бай­ду­жим лю­дям з Нор­ве­гії та їхньо­му пред­став­ни­ку в Дуб­ні па­ну Ха­ра­льду за чуй­ні сер­ця і тур­бо­ту за тих, хто її по­тре­бує в Ук­раї­ні.

The rep­re­sen­ta­ti­ve of the in­ter­na­tio­nal cha­ri­tab­le or­ga­ni­za­tion “Lion Club” from the Nor­way the ci­ti­zen of the Nor­way Ha­rald Vi­gan was vi­si­ting our town with the next re­gu­lar vi­sit. From so­me pro­jects, which is this or­ga­ni­za­tion con­nec­ted with in Dub­no, the cha­ri­ty to the de­par­tment of Pa­llia­ti­ve me­di­ci­ne of our Dub­no me­di­cal col­le­ge is not chan­geab­le. This vi­sit to our town is the fifth al­rea­dy. Du­ring this vi­sit the mo­ney we­re re­lea­sed on the buy­ing of the equip­ment, elec­tro­car­diog­raph, the units to check the pul­se, the bac­te­rial re­cyc­ling. Ha­rald Vi­gan found the ti­me to vi­sit all pa­tients in our Hos­pi­ce, ga­ve the sweets for the pa­tients and me­di­cal nur­ses of the de­par­tment. The stu­dents-orp­hans of Dub­no me­di­cal col­le­ge we­re got the pre­sents from the or­ga­ni­za­tion. We thank to all im­pas­si­ve peop­le from the Nor­way and to their rep­re­sen­ta­ti­ve in Dub­no p. Ha­rald for the open-hear­ted peop­le and ta­king ca­re of that peop­le, who ne­eds it.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design