«Мед­сест­рин­ство на вар­ті здо­ров’я на­ції»

201605112 травня  у пер­ли­ні При­кар­паття м. Ярем­че  в оз­до­ров­чо­му ком­плек­сі «Кар­па­ти» від­бу­лась нау­ко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Мед­сест­рин­ство на вар­ті здо­ров’я на­ції», прис­вяче­на Між­на­род­но­му дню ме­дич­ної сес­три. (більше…)

Читати далі«Мед­сест­рин­ство на вар­ті здо­ров’я на­ції»

З благодійним візитом

20160509_125044З чер­го­вим ві­зи­том по­бу­вав у на­шо­му міс­ті пред­став­ник між­на­род­ної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції „Li­onsClub” з міс­теч­ка Skodje (Нор­ве­гія), гро­ма­дя­нин Нор­ве­гії Ха­ральд Ва­ган. З-по­між кіль­кох про­ектів, яки­ми зай­маєть­ся ця ор­га­ні­за­ція в Дуб­но, нез­мін­ною є до­по­мо­га від­ді­ленню па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни (хос­піс) Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. (більше…)

Читати даліЗ благодійним візитом