Три дні в Карпатах

  • Категорія запису:Новини

WJ-wGDsre-U13 травня 2016 ро­ку сту­ден­ти АЛ 209 і БЛ 209 з керівниками груп Люд­ми­лою Ми­ко­лаїв­ною Бойко та Оль­гою Іва­нів­ною Єв­тух ма­ли на­го­ду на влас­ні очі спос­те­рі­га­ти за над­зви­чай­ною кра­сою Бать­ків­щи­ни, від­ві­дав­ши ма­льов­ни­чий ку­то­чок Ук­раї­ни Кар­па­ти. Екс­кур­сія три­ва­ла всього лиш 3 дні, але за та­кий ко­рот­кий час сту­ден­ти встиг­ли від­ві­да­ти ба­га­то ці­ка­вих місць. Ви­со­кі і кру­ті го­ри не ста­ли на за­ва­ді юних ту­рис­тів, ко­ли у пер­ший день екс­кур­сії во­ни під­ні­ма­лися на скелі Олек­си Дов­бу­ша. Нас­туп­но­го дня ве­се­ло про­ве­ли свій час у Бу­ко­ве­лі. Нез­ва­жаю­чи на нес­прият­ли­ву по­го­ду, зу­мі­ли під­ня­тися вгору, щоб ще раз пе­ре­ко­на­тися у красі кар­патсь­ких гір. Ту­рис­ти та­кож від­ві­да­ли во­дос­пад Гу­ка та яр­мар­ку у Ярем­чі. Сту­ден­ти бу­ли вра­же­ні кра­сою Кар­пат. Ця поїзд­ка бу­ла ли­ше по­чат­ком їх­ніх ту­рис­тич­них при­год. В май­бут­ньому їх че­кає ба­га­то по­до­ро­жей по мальов­ни­чій Ук­раї­ні.