перлина заходу

  • Категорія запису:Новини

20160505_152718 05-06 травня 2016 ро­ку сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу –учас­ни­ки хо­реог­ра­фіч­но­го ко­лек­ти­ву „Гло­рія” взя­ли участь у V Все­укра­їнсько­му фес­ти­ва­лі–кон­кур­сі ма­лих форм та твор­чих ко­лек­ти­вів „Пер­ли­на За­хо­ду” у місті Львів. За ви­со­ку про­фе­сій­ну май­стер­ність ко­лек­тив от­ри­мав Дип­лом лау­реа­та III  сту­пеня.