Зберігаємо і примножуємо українські традиції

  • Категорія запису:Новини

IMG_14504-6 травня 2016 ро­ку в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі тра­ди­цій­но від­бу­лась вис­тав­ка пас­халь­них ком­по­зи­цій «Ве­ли­код­нє ди­во». Участь у ній прий­няли сту­ден­ти 1-3 кур­сів. Тра­ди­цій­на пас­халь­на ви­піч­ка різ­них ре­гіо­нів Ук­раї­ни, роз­маїття пи­са­нок, кра­ша­нок, дря­па­нок, ви­ши­ті пас­халь­ні руш­нич­ки – все це ство­ри­ло чу­до­вий свят­ко­вий нас­трій і мож­ли­во­сті глиб­ше піз­на­ти іс­то­рію тра­ди­цій свят­ку­вання Пас­хи у різ­них ку­точ­ках на­шої бать­ків­щи­ни. По за­вер­ше­нню вис­тав­ки сту­ден­ти-во­лон­те­ри при­гос­ти­ли со­лод­кою ви­піч­кою па­цієн­тів від­ді­лення па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни хос­пі­су і по­да­ру­ва­ли їм свят­ко­вий нас­трій та від­чуття ро­ди­ни.