Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_74344 травня 2016 ро­ку в Бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді від­бувся те­ма­тич­ний за­хід «Дуб­но і йо­го міс­та-поб­ра­ти­ми» з на­го­ди Всес­вітньо­го дня спо­рід­не­них міст. Учас­ни­ка­ми цьо­го за­хо­ду ста­ли сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – Те­тя­на Гон­ча­рук, Ми­хай­ло Ма­тюх, Оль­га Шос­так, Анд­рій Ткач, На­за­рій Саюк та пред­став­ни­ки ви­щих і за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та. Ко­ман­да сту­ден­тів на­шо­го ко­лед­жу пре­зен­ту­ва­ла міс­то-поб­ра­тим Гі­жиць­ко (Поль­ща) ук­раїнсь­кою та поль­ською мо­ва­ми, а та­кож під­го­ту­ва­ла твор­чий по­да­ру­нок від учас­ни­ків тан­цю­валь­но­го ко­лек­ти­ву «Гло­рія» – хо­реог­ра­фіч­ну ком­по­зи­цію «А я ко­хаю». Се­ред учас­ни­ків за­хо­ду бу­ло   про­ве­де­но ін­те­лек­туаль­ні кон­кур­си на знання про міс­та-поб­ра­ти­ми, їх­ні особ­ли­во­сті, іс­то­рію ста­нов­лення поб­ра­тимсь­ких сто­сун­ків, в яких на­ша ко­ман­да проя­ви­ла ви­со­кий рі­вень під­го­тов­ки.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design