Молодь за Європу без кордонів

  • Категорія запису:Новини

IMG_74344 травня 2016 ро­ку в Бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді від­бувся те­ма­тич­ний за­хід «Дуб­но і йо­го міс­та-поб­ра­ти­ми» з на­го­ди Всес­вітньо­го дня спо­рід­не­них міст. Учас­ни­ка­ми цьо­го за­хо­ду ста­ли сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – Те­тя­на Гон­ча­рук, Ми­хай­ло Ма­тюх, Оль­га Шос­так, Анд­рій Ткач, На­за­рій Саюк та пред­став­ни­ки ви­щих і за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та. Ко­ман­да сту­ден­тів на­шо­го ко­лед­жу пре­зен­ту­ва­ла міс­то-поб­ра­тим Гі­жиць­ко (Поль­ща) ук­раїнсь­кою та поль­ською мо­ва­ми, а та­кож під­го­ту­ва­ла твор­чий по­да­ру­нок від учас­ни­ків тан­цю­валь­но­го ко­лек­ти­ву «Гло­рія» – хо­реог­ра­фіч­ну ком­по­зи­цію «А я ко­хаю». Се­ред учас­ни­ків за­хо­ду бу­ло   про­ве­де­но ін­те­лек­туаль­ні кон­кур­си на знання про міс­та-поб­ра­ти­ми, їх­ні особ­ли­во­сті, іс­то­рію ста­нов­лення поб­ра­тимсь­ких сто­сун­ків, в яких на­ша ко­ман­да проя­ви­ла ви­со­кий рі­вень під­го­тов­ки.