Молодь за Європу без кордонів

IMG_74344 травня 2016 ро­ку в Бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді від­бувся те­ма­тич­ний за­хід «Дуб­но і йо­го міс­та-поб­ра­ти­ми» з на­го­ди Всес­вітньо­го дня спо­рід­не­них міст. Учас­ни­ка­ми цьо­го за­хо­ду ста­ли сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – Те­тя­на Гон­ча­рук, Ми­хай­ло Ма­тюх, Оль­га Шос­так, Анд­рій Ткач, На­за­рій Саюк та пред­став­ни­ки ви­щих і за­галь­но­ос­віт­ніх нав­чаль­них зак­ла­дів міс­та.  (більше…)

Читати даліМолодь за Європу без кордонів