Тренінг-програма для лікарів

  • Категорія запису:Новини

IMG_666527 кві­тня вик­ла­да­чі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу Те­тяна До­ро­ні­на та Ольга Тка­чук ста­ли учас­ни­ка­ми тре­нінг-прог­ра­ми для лі­ка­рів «Мис­тецт­во лі­ку­вання: ек­спрес-курс про­фе­сій­но­го вдос­ко­на­ле­ння», яку ор­га­ні­зу­ва­ла док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор На­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го уні­вер­си­тет­у ім. О.О.Бо­го­мо­льця Бар­на О.М. В хо­ді за­хо­ду бу­ли роз­гля­ну­ті пи­та­ння пер­вин­ної та вто­рин­ної про­фі­лак­ти­ки внут­ріш­ніх зах­во­рювань, прак­тич­ні ас­пек­ти кон­тролю сим­пто­мів у внут­ріш­ній ме­ди­ци­ні, син­дром­ний під­хід у за­галь­но те­ра­пев­тич­ній прак­ти­ці, а та­кож бу­ли про­ве­де­ні май­стер-кла­си із дос­лід­же­ння фун­кції зов­ніш­нього ди­ха­ння та із юла­йзеро­те­ра­пії. Бу­ла пред­став­ле­на вис­тав­ка фар­ма­ко­ло­гіч­них ком­па­ній та розі­граш при­зів. По за­кін­че­нню тре­нінг-прог­ра­ми всі учас­ни­ки отри­ма­ли по три сер­ти­фі­ка­ти: сер­ти­фі­кат учас­ни­ка тре­нінг-прог­ра­ми, сер­ти­фі­кат лі­ка­ря-екс­пер­та тре­нінг-прог­ра­ми, сер­ти­фі­кат дійс­но­го чле­на ВГО «Асо­ціа­ція пре­вен­тив­ної та ан­тие­йджинг-ме­ди­ци­ни».