Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_666527 кві­тня вик­ла­да­чі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу Те­тяна До­ро­ні­на та Ольга Тка­чук ста­ли учас­ни­ка­ми тре­нінг-прог­ра­ми для лі­ка­рів «Мис­тецт­во лі­ку­вання: ек­спрес-курс про­фе­сій­но­го вдос­ко­на­ле­ння», яку ор­га­ні­зу­ва­ла док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор На­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го уні­вер­си­тет­у ім. О.О.Бо­го­мо­льця Бар­на О.М. В хо­ді за­хо­ду бу­ли роз­гля­ну­ті пи­та­ння пер­вин­ної та вто­рин­ної про­фі­лак­ти­ки внут­ріш­ніх зах­во­рювань, прак­тич­ні ас­пек­ти кон­тролю сим­пто­мів у внут­ріш­ній ме­ди­ци­ні, син­дром­ний під­хід у за­галь­но те­ра­пев­тич­ній прак­ти­ці, а та­кож бу­ли про­ве­де­ні май­стер-кла­си із дос­лід­же­ння фун­кції зов­ніш­нього ди­ха­ння та із юла­йзеро­те­ра­пії. Бу­ла пред­став­ле­на вис­тав­ка фар­ма­ко­ло­гіч­них ком­па­ній та розі­граш при­зів. По за­кін­че­нню тре­нінг-прог­ра­ми всі учас­ни­ки отри­ма­ли по три сер­ти­фі­ка­ти: сер­ти­фі­кат учас­ни­ка тре­нінг-прог­ра­ми, сер­ти­фі­кат лі­ка­ря-екс­пер­та тре­нінг-прог­ра­ми, сер­ти­фі­кат дійс­но­го чле­на ВГО «Асо­ціа­ція пре­вен­тив­ної та ан­тие­йджинг-ме­ди­ци­ни».

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design