Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_713526 кві­тня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі сту­ден­та­ми гру­пи АЛ-209 під ке­рів­ниц­твом ку­ра­то­ра Бой­ко Люд­ми­ли Ми­ко­лаї­вни бу­ло про­ве­де­но від­кри­ту ви­хов­ну го­ди­ну на те­му: «Чор­но­биль: тра­ге­дія, под­виг, па­м’ять». Сту­ден­ти зу­мі­ли пе­ре­да­ти не тіль­ки емо­ції, а і ат­мос­фе­ру жах­ли­вої тра­ге­дії. В про­гра­мі за­хо­ду – флеш­моб, який ві­доб­ра­зив знак Чор­но­биля, та­нець – в яко­му Чор­но­биль­ська ка­тас­тро­фа роз­лу­чи­ла два за­ко­ха­них сер­ця, хви­ли­на мов­ча­ння в честь па­м’яті жертв Чор­но­биль­ської тра­ге­дії. На ви­хов­ній го­ди­ні та­кож бу­ли про­де­монс­тро­ва­ні фраг­мен­ти філь­мів про страш­ні по­дії трид­цяти­річ­ної дав­ни­ни.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design