Пам’яті Чорнобильської трагедії

  • Категорія запису:Новини

IMG_713526 кві­тня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі сту­ден­та­ми гру­пи АЛ-209 під ке­рів­ниц­твом ку­ра­то­ра Бой­ко Люд­ми­ли Ми­ко­лаї­вни бу­ло про­ве­де­но від­кри­ту ви­хов­ну го­ди­ну на те­му: «Чор­но­биль: тра­ге­дія, под­виг, па­м’ять». Сту­ден­ти зу­мі­ли пе­ре­да­ти не тіль­ки емо­ції, а і ат­мос­фе­ру жах­ли­вої тра­ге­дії. В про­гра­мі за­хо­ду – флеш­моб, який ві­доб­ра­зив знак Чор­но­биля, та­нець – в яко­му Чор­но­биль­ська ка­тас­тро­фа роз­лу­чи­ла два за­ко­ха­них сер­ця, хви­ли­на мов­ча­ння в честь па­м’яті жертв Чор­но­биль­ської тра­ге­дії. На ви­хов­ній го­ди­ні та­кож бу­ли про­де­монс­тро­ва­ні фраг­мен­ти філь­мів про страш­ні по­дії трид­цяти­річ­ної дав­ни­ни.