«Сер­це до сер­ця»

  • Категорія запису:Новини

IMG_702721.04.2016 ро­ку під час ре­гіо­наль­но­го ета­пу XI Всеу­краї­нської ак­ції «Сер­це до сер­ця» сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу зіб­ра­ли  кош­ти на прид­бання реа­ні­ма­ці­цій­но­го об­ла­дна­ння для Рів­ненсь­ко­го об­лас­но­го  пе­ри­на­таль­но­го  цен­тру в су­мі 2 124 грив­ні і пе­ре­ра­ху­ва­ли їх на бла­го­дій­ний вне­сок «Сер­це до сер­ця». Дя­кує­мо усім не­бай­ду­жим, хто  до­лу­чив­ся до ак­ції.