Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

20160418_162521В рам­ках Тижня па­м’яті Ге­роя Ук­ра­їни, ака­де­мі­ка, По­чес­но­го гро­ма­дя­ни­на міс­та Дуб­на Бо­ри­са Гри­го­ро­ви­ча Воз­ниць­ко­го та з на­го­ди від­зна­че­ння йо­го 90-річ­чя у м. Дуб­но прой­шло ряд за­хо­дів, до яких ак­тив­но до­лу­чи­лись  і сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу. 18 квітня 2016 ро­ку на фа­са­ді ста­ро­го кор­пу­су Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв РДГУ за уча­стю сту­ден­тів БЛ 109 гру­пи від­бу­лося уро­чис­те відк­риття ме­мо­ріаль­ної дош­ки на честь цієї ви­дат­ної лю­ди­ни. Сту­ден­ти гру­пи ВЛ 109 пе­рег­ляну­ли кі­но­фільм на­род­ної сту­дії «Дуб­но» (ке­рів­ник Ми­ко­ла Ве­лич­ков­ський) «Зо­ло­та під­ко­ва Бо­ри­са Воз­ниць­ко­го». Май­бут­ні ме­ди­ки та­кож ма­ли на­го­ду пос­піл­ку­ва­тися з ав­то­ром ху­дож­ньо-до­ку­мен­таль­ної по­віс­ті-есе М.Пше­нич­ним на пре­зен­та­ції йо­го кни­ги  «Под­звін Зо­ло­тої Під­ко­ви» (Бо­рис Воз­ниць­кий у спо­ми­нах і до­ку­мен­тах).

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design