Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

20160418_162521В рам­ках Тижня па­м’яті Ге­роя Ук­ра­їни, ака­де­мі­ка, По­чес­но­го гро­ма­дя­ни­на міс­та Дуб­на Бо­ри­са Гри­го­ро­ви­ча Воз­ниць­ко­го та з на­го­ди від­зна­че­ння йо­го 90-річ­чя у м. Дуб­но прой­шло ряд за­хо­дів, до яких ак­тив­но до­лу­чи­лись  і сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу. 18 квітня 2016 ро­ку на фа­са­ді ста­ро­го кор­пу­су Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв РДГУ за уча­стю сту­ден­тів БЛ 109 гру­пи від­бу­лося уро­чис­те відк­риття ме­мо­ріаль­ної дош­ки на честь цієї ви­дат­ної лю­ди­ни. Сту­ден­ти гру­пи ВЛ 109 пе­рег­ляну­ли кі­но­фільм на­род­ної сту­дії «Дуб­но» (ке­рів­ник Ми­ко­ла Ве­лич­ков­ський) «Зо­ло­та під­ко­ва Бо­ри­са Воз­ниць­ко­го». Май­бут­ні ме­ди­ки та­кож ма­ли на­го­ду пос­піл­ку­ва­тися з ав­то­ром ху­дож­ньо-до­ку­мен­таль­ної по­віс­ті-есе М.Пше­нич­ним на пре­зен­та­ції йо­го кни­ги  «Под­звін Зо­ло­тої Під­ко­ви» (Бо­рис Воз­ниць­кий у спо­ми­нах і до­ку­мен­тах).

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design