Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

111 квітня 2016 ро­ку у гру­пі ВЛ 109 біб­ліо­те­ка­рем ко­лед­жу Люд­ми­лою Ко­ро­льчук бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на на те­му  «Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?» Про­тя­гом за­няття сту­ден­ти –пер­шо­кур­сни­ки оз­найо­ми­лися з іс­то­рією біб­ліо­те­ки. Пред­став­ле­ні світ­ли­ни ві­доб­ра­зи­ли її ро­бо­ту до і після ре­мон­ту при­мі­щення чи­таль­но­го за­лу та кни­гос­хо­ви­ща. Ви­хов­на го­ди­на прой­шла у фор­мі за­пи­тань та від­по­ві­дей. Сту­ден­ти спіл­ку­ва­лися на біб­ліо­теч­ні те­ми, роз­в’язу­ва­ли ме­дич­ні крос­вор­ди. Най­більш еру­до­ва­ною вия­ви­лась сту­ден­тка Фа­цак Ольга. На­го­ро­дою для неї бу­де по­за­чер­го­ве обс­лу­го­ву­ва­ння у біб­ліо­те­ці. В кін­ці за­няття сту­ден­ти за­пов­ни­ли ан­ке­ту з 12 пи­тань, де да­ли від­по­ві­ді про те, якою во­ни ба­чать біб­ліо­те­ку ко­лед­жу.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design