Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?

  • Категорія запису:Новини

111 квітня 2016 ро­ку у гру­пі ВЛ 109 біб­ліо­те­ка­рем ко­лед­жу Люд­ми­лою Ко­ро­льчук бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на на те­му  «Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?» Про­тя­гом за­няття сту­ден­ти –пер­шо­кур­сни­ки оз­найо­ми­лися з іс­то­рією біб­ліо­те­ки. Пред­став­ле­ні світ­ли­ни ві­доб­ра­зи­ли її ро­бо­ту до і після ре­мон­ту при­мі­щення чи­таль­но­го за­лу та кни­гос­хо­ви­ща. Ви­хов­на го­ди­на прой­шла у фор­мі за­пи­тань та від­по­ві­дей. Сту­ден­ти спіл­ку­ва­лися на біб­ліо­теч­ні те­ми, роз­в’язу­ва­ли ме­дич­ні крос­вор­ди. Най­більш еру­до­ва­ною вия­ви­лась сту­ден­тка Фа­цак Ольга. На­го­ро­дою для неї бу­де по­за­чер­го­ве обс­лу­го­ву­ва­ння у біб­ліо­те­ці. В кін­ці за­няття сту­ден­ти за­пов­ни­ли ан­ке­ту з 12 пи­тань, де да­ли від­по­ві­ді про те, якою во­ни ба­чать біб­ліо­те­ку ко­лед­жу.