Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

111 квітня 2016 ро­ку у гру­пі ВЛ 109 біб­ліо­те­ка­рем ко­лед­жу Люд­ми­лою Ко­ро­льчук бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на на те­му  «Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?» Про­тя­гом за­няття сту­ден­ти –пер­шо­кур­сни­ки оз­найо­ми­лися з іс­то­рією біб­ліо­те­ки. Пред­став­ле­ні світ­ли­ни ві­доб­ра­зи­ли її ро­бо­ту до і після ре­мон­ту при­мі­щення чи­таль­но­го за­лу та кни­гос­хо­ви­ща. Ви­хов­на го­ди­на прой­шла у фор­мі за­пи­тань та від­по­ві­дей. Сту­ден­ти спіл­ку­ва­лися на біб­ліо­теч­ні те­ми, роз­в’язу­ва­ли ме­дич­ні крос­вор­ди. Най­більш еру­до­ва­ною вия­ви­лась сту­ден­тка Фа­цак Ольга. На­го­ро­дою для неї бу­де по­за­чер­го­ве обс­лу­го­ву­ва­ння у біб­ліо­те­ці. В кін­ці за­няття сту­ден­ти за­пов­ни­ли ан­ке­ту з 12 пи­тань, де да­ли від­по­ві­ді про те, якою во­ни ба­чать біб­ліо­те­ку ко­лед­жу.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design