підвищення кваліфікації

  • Категорія запису:Новини

Впро­довж чо­ти­рьох мі­ся­ців  2016 ро­ку на від­ді­ле­нні піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу прой­шли під­ви­ще­ння ква­лі­фі­ка­ції мо­ло­дші­ ме­дич­ні спе­ціа­ліс­ти на цик­лах: «Аку­шер­ство» – (Аку­шер­ки по­ло­го­вих бу­дин­ків, жі­но­чих кон­суль­та­цій та ог­лядо­вих ка­бі­не­тів) – 20 осіб; «Те­ра­пія» – (Медмсес­три те­ра­пев­тич­них від­ді­лень і ка­бі­не­тів, ді­льниць і від­ді­лень про­фі­лак­ти­ки) – 27 осіб; «Пе­діат­рія» – (Мед­сес­три ди­тя­чих від­ді­лень і ка­бі­не­тів, шкіл і ДДЗ) – 18 осіб;

1

«Ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я» – (Фельд­ше­ри ФАП та ам­бу­ла­то­рій) – 14 осіб; «Сі­мей­на ме­ди­ци­на» – (Мед­сес­три за­галь­ної прак­ти­ки – сі­мей­ної ме­ди­ци­ни) – 16 осіб;

2

«Па­ліа­тив­на ме­ди­ци­на» – (Мед­сес­три від­ді­лень па­ліа­тив­ної ме­ди­ци­ни та хос­пі­сів, виїз­них служб та цен­трів со­ціа­льно­го обс­лу­го­ву­вання) – 10 осіб.

3

Нав­чання про­во­ди­лось згід­но зат­вер­дже­них МОЗ Ук­раї­ни прог­рам під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції – 144 год. кож­на (4 кре­ди­ти), в яких пе­ре­ва­га на­дається про­філь­ним дис­цип­лі­нам кож­но­го цик­лу під­го­тов­ки: внут­рішня ме­ди­ци­на, пе­діат­рія, аку­шер­ство і гі­не­ко­ло­гія, ос­но­ви сес­трин­ської спра­ви, па­ліа­тив­на ме­ди­ци­на. Та­кож роз­гля­нуті те­ми не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­ційно­го кон­тро­лю то­що. Слу­ха­чі оз­найом­ле­ні із су­час­ною но­рма­тив­но-пра­во­вою ба­зою, про­то­ко­ла­ми, стан­дар­та­ми об­сте­ження та лі­ку­ва­ння хво­рих, ро­бо­тою на ко­мп’ю­те­рі. До вик­ла­дання бу­ли за­лу­че­ні най­більш дос­від­че­ні, ви­со­кок­ва­лі­фі­ко­ва­ні лі­ка­рі та вик­ла­да­чі ко­лед­жу. За­няття про­хо­ди­ли на ба­зі ко­лед­жу і в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я міс­та Дуб­но та ра­йо­ну у фор­мі пре­зен­та­цій­них і проб­лем­них лек­цій, прак­тич­них за­нять, тре­нін­гів.

4

По за­кін­че­нню кож­но­го цик­лу під­ви­ще­ння ква­лі­фі­ка­ції про­ве­де­ні під­сум­ко­ві за­ня­ття у фор­мі про­гра­мо­ва­но­го тес­то­во­го кон­тро­лю, в ре­зуль­та­ті: «від­мін­но» от­ри­ма­ло бли­зько 80% всіх слу­ха­чів різ­них цик­лів, «доб­ре» – 20%. При про­ве­де­нні ано­нім­но­го ан­ке­ту­ва­ння слу­ха­чі да­ли схва­льні від­гу­ки про ор­га­ні­за­цію та про­ве­де­ння під­ви­ще­ння ква­лі­фі­ка­ції, особ­ли­ву по­дя­ку вис­ло­ви­ли вик­ла­да­чам: Та­тар­чук Н.О., Та­ба­чу­ку В.П., Ва­гі­ле­ви­чу Я.Я., Го­нсьо­ру І.Б., Гон­сьор Т.П., Па­ра­сюк Л.В., Мат­вієв­ській Л.М. та ін­шим. Па­ра­лель­но про­во­ди­лось те­ма­тич­не удос­ко­на­лення  на цик­лах: «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної сес­три – не­від­кла­дні ста­ни» на ба­зі нав­ча­льно-тре­ну­валь­но­го від­ді­лу  КЗ «Об­лас­ний центр екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­тас­троф» Рів­не­нської об­лас­ної ра­ди, слу­ха­ча­ми яко­го ста­ли (стар­ші ме­дич­ні сес­три, їх ре­зерв, го­лов­ні сес­три ме­дич­ні). За­няття на да­но­му цик­лі про­во­ди­ли об­лас­ні спе­ціа­ліс­ти: Уш­ке­вич О.А., Ка­чан О.В., Під­ліс­на В.С., Іва­щук Л.І., Шев­чук О.В., Обу­ховсь­ка Л.І., Ма­ле­вич Ю.М., Со­ло­вей П.О., Со­кол Р.В., Во­рон­цов О.О. До­ро­шен­ко С.В.. З 4 по 15 кві­тня 2016 ро­ку про­хо­див цикл те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення «Он­ко­гі­не­ко­ло­гія, он­ко­ци­то­ло­гія» для фе­льдше­рів, аку­ше­рок ФАП, ам­бу­ла­то­рій, жі­но­чих кон­суль­та­цій за 70-го­дин­ною прог­ра­мою (2 кре­ди­ти), на яко­му удос­ко­на­лю­ва­ли про­фе­сій­ну майс­тер­ність ме­дич­ні пра­ців­ни­ки з Дуб­ро­ви­цько­го, Во­ло­ди­ми­рець­ко­го, Гощанського, Ко­рець­ко­го райо­нів, міст Куз­нецов­ськ і Рів­не.

5

Для про­ве­дення за­нять бу­ли за­лу­че­ні вик­ла­да­чі ко­лед­жу та лі­ка­рі КЗ «Об­лас­ний он­ко­ло­гіч­ний дис­пан­сер»РОР Ми­хай­лов­ська О.С. – за­ві­ду­вач цен­тра­лі­зо­ва­ною ци­то­ло­гіч­ною ла­бо­ра­то­рією та Бло­хін Є.О. – лі­кар аку­шер-гі­не­ко­лог. Слу­ха­чі цик­лу вис­ло­ви­ли вдяч­ність за от­ри­ма­ні зна­ння, а хто по­се­лявся в гур­то­жит­ку на­шо­го ко­лед­жу – ще й за на­леж­ні умо­ви про­жи­вання та став­ле­ння до них обслу­го­вую­чо­го пер­со­на­лу.