рух заради миру

  • Категорія запису:Новини

IMG_651807 кві­тня 2016 ро­ку вик­ла­да­чі та сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу прий­няли участь у місь­ко­му за­хо­ді «Рух за­ра­ди ми­ру» до Всес­віт­нього дня здо­ров’я. Юні ме­ди­ки під ке­рів­ниц­твом своїх нас­тав­ни­ків офор­ми­ли фі­то­ві­тальню та час­ту­ва­ли гос­тей свя­та смач­ни­ми та ко­рис­ни­ми чая­ми. Всім ба­жаю­чим май­бут­ні спе­ціа­ліс­ти на­да­ва­ли ін­фор­ма­цію про ­здо­ро­ве хар­чу­вання, ви­мі­рю­ва­ли ар­те­ріаль­ний тиск, зріст, виз­на­ча­ли фор­му­лу іде­альної ва­ги та по­каз­ни­ки здо­ров’я.

IMG_6586

Вик­ла­да­чі ка­фед­ри фі­зич­но­го ви­хо­вання про­ве­ли се­ред чо­ло­ві­ків зма­гання з арм­рес­лін­гу та спор­тив­но-роз­ва­жа­льні ес­та­фе­ти.

IMG_6641

Та­кож ко­лек­тив ко­лед­жу пред­ста­вив пе­ре­сув­ну вис­тав­ку «Фун­да­то­ри на­род­но­го фі­то­ці­ли­тельс­тва», прис­вяче­ну дія­льнос­ті ви­дат­них тра­воз­нав­ців Ми­хай­ла та Іва­на Но­са­лів.

IMG_6729

За­хоп­люю­чою по­дією для ма­лю­ків та ді­тей міс­та ста­ли вис­ту­пи клоу­нів-ані­ма­то­рів, яких вмі­ло зіг­ра­ли сту­ден­ти мед­ко­лед­жу. Во­ни да­ру­ва­ли гар­ний нас­трій, як до­рос­лим так і ді­тям.

IMG_6790

День здо­ро­в’я за­вер­шився фор­му­ва­нням учас­ни­ка­ми за­гально­місь­ко­го свя­та клю­чо­во­го сло­ва «Спорт», ад­же спорт – це здо­ров’я, спорт – це мир.