Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_651807 кві­тня 2016 ро­ку вик­ла­да­чі та сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу прий­няли участь у місь­ко­му за­хо­ді «Рух за­ра­ди ми­ру» до Всес­віт­нього дня здо­ров’я. Юні ме­ди­ки під ке­рів­ниц­твом своїх нас­тав­ни­ків офор­ми­ли фі­то­ві­тальню та час­ту­ва­ли гос­тей свя­та смач­ни­ми та ко­рис­ни­ми чая­ми. Всім ба­жаю­чим май­бут­ні спе­ціа­ліс­ти на­да­ва­ли ін­фор­ма­цію про ­здо­ро­ве хар­чу­вання, ви­мі­рю­ва­ли ар­те­ріаль­ний тиск, зріст, виз­на­ча­ли фор­му­лу іде­альної ва­ги та по­каз­ни­ки здо­ров’я.

IMG_6586

Вик­ла­да­чі ка­фед­ри фі­зич­но­го ви­хо­вання про­ве­ли се­ред чо­ло­ві­ків зма­гання з арм­рес­лін­гу та спор­тив­но-роз­ва­жа­льні ес­та­фе­ти.

IMG_6641

Та­кож ко­лек­тив ко­лед­жу пред­ста­вив пе­ре­сув­ну вис­тав­ку «Фун­да­то­ри на­род­но­го фі­то­ці­ли­тельс­тва», прис­вяче­ну дія­льнос­ті ви­дат­них тра­воз­нав­ців Ми­хай­ла та Іва­на Но­са­лів.

IMG_6729

За­хоп­люю­чою по­дією для ма­лю­ків та ді­тей міс­та ста­ли вис­ту­пи клоу­нів-ані­ма­то­рів, яких вмі­ло зіг­ра­ли сту­ден­ти мед­ко­лед­жу. Во­ни да­ру­ва­ли гар­ний нас­трій, як до­рос­лим так і ді­тям.

IMG_6790

День здо­ро­в’я за­вер­шився фор­му­ва­нням учас­ни­ка­ми за­гально­місь­ко­го свя­та клю­чо­во­го сло­ва «Спорт», ад­же спорт – це здо­ров’я, спорт – це мир.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design