дай природі шанс

  • Категорія запису:Новини

IMG_644604 кві­тня 2016 ро­ку за іні­ціа­ти­ви сту­ден­тів  ме­дич­но­го ко­лед­жу, в рам­ках Все­укра­їнської ак­ції з бла­гоус­трою «За чис­те дов­кілля» бу­ла про­ве­де­на ак­ція по при­би­ра­нню і бла­гоус­трою ди­тячо­го май­дан­чи­ка на те­ри­то­рії зо­ни від­по­чин­ку «Ост­рі­вок».