Тренінг-програма для лікарів

IMG_666527 кві­тня вик­ла­да­чі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу Те­тяна До­ро­ні­на та Ольга Тка­чук ста­ли учас­ни­ка­ми тре­нінг-прог­ра­ми для лі­ка­рів «Мис­тецт­во лі­ку­вання: ек­спрес-курс про­фе­сій­но­го вдос­ко­на­ле­ння», яку ор­га­ні­зу­ва­ла док­тор ме­дич­них на­ук, про­фе­сор На­ціо­наль­но­го ме­дич­но­го уні­вер­си­тет­у ім. О.О.Бо­го­мо­льця Бар­на О.М. (більше…)

Читати даліТренінг-програма для лікарів

Пам’яті Чорнобильської трагедії

IMG_713526 кві­тня у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі сту­ден­та­ми гру­пи АЛ-209 під ке­рів­ниц­твом ку­ра­то­ра Бой­ко Люд­ми­ли Ми­ко­лаї­вни бу­ло про­ве­де­но від­кри­ту ви­хов­ну го­ди­ну на те­му: «Чор­но­биль: тра­ге­дія, под­виг, па­м’ять». (більше…)

Читати даліПам’яті Чорнобильської трагедії

«Сер­це до сер­ця»

21.04.2016 ро­ку під час ре­гіо­наль­но­го ета­пу XI Всеу­краї­нської ак­ції «Сер­це до сер­ця» сту­ден­ти-во­лон­те­ри Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу зіб­ра­ли  кош­ти на прид­бання реа­ні­ма­ці­цій­но­го об­ла­дна­ння для Рів­ненсь­ко­го об­лас­но­го  пе­ри­на­таль­но­го  цен­тру в су­мі 2 124…

Читати далі«Сер­це до сер­ця»

Пам’яті Бориса Возницького

20160418_162521В рам­ках Тижня па­м’яті Ге­роя Ук­ра­їни, ака­де­мі­ка, По­чес­но­го гро­ма­дя­ни­на міс­та Дуб­на Бо­ри­са Гри­го­ро­ви­ча Воз­ниць­ко­го та з на­го­ди від­зна­че­ння йо­го 90-річ­чя у м. Дуб­но прой­шло ряд за­хо­дів, до яких ак­тив­но до­лу­чи­лись  і сту­ден­ти ме­дич­но­го ко­лед­жу. (більше…)

Читати даліПам’яті Бориса Возницького

Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?

111 квітня 2016 ро­ку у гру­пі ВЛ 109 біб­ліо­те­ка­рем ко­лед­жу Люд­ми­лою Ко­ро­льчук бу­ла про­ве­де­на ви­хов­на го­ди­на на те­му  «Що ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?» Про­тя­гом за­няття сту­ден­ти –пер­шо­кур­сни­ки оз­найо­ми­лися з іс­то­рією біб­ліо­те­ки. (більше…)

Читати даліЩо ти зна­єш про біб­ліо­те­ку?