«ХІМІКИ-ЛІРИКИ»

  • Категорія запису:Новини

2«Не мо­жу уяви­ти со­бі хі­мі­ка, що не знає ви­сот пое­зії, кар­тин ма­ляр­ства, доб­рої му­зи­ки. Нав­ряд чи він ство­рить що-не­буть знач­не у своїй ца­ри­ні…» – са­ме та­ки­ми сло­ва­ми ві­до­мо­го дра­ма­тур­га О. Ар­бу­зо­ва роз­по­чав­ся  кон­курс твор­чих ро­біт з ме­дич­ної хі­мії у Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­ле­джі. За­хід, ор­га­ні­за­то­ром яко­го бу­ла вик­ла­дач хі­мії  Ок­са­на Ко­рит­нюк,  від­був­ся 25 бе­рез­ня під час від­зна­чення де­камди при­род­ни­чо-нау­ко­вих дис­цип­лін і був спря­мо­ваний на фор­му­ва­ння ін­те­ре­су до вив­чення ме­дич­ної хі­мії. Сту­ден­ти-ме­ди­ки го­ту­вамли різ­ні твор­чі ро­бо­ти: стін­га­зе­ти, пла­ка­ти, вір­ші, каз­ки про хі­міч­ні еле­мен­ти. У кон­кур­сі бу­ло пред­став­ле­но 10 кра­щих вір­шів про ме­дич­ну хі­мію. За ре­зуль­та­та­ми таєм­но­го го­ло­су­ва­ння виз­на­че­но пе­ре­мож­ців: най­біль­шу кіль­кість 75 ба­лів от­ри­ма­ли вір­ші «Алю­мі­ній» Под­вор­ної Оле­ни (БЛ-109) та «Хто хо­че ста­ти ро­зум­ним» Юр­ків Оль­ги (ВЛ-109). Ві­тає­мо пе­ре­мож­ців та дя­кує­мо усім учас­ни­кам!