Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_20160324_15214624 бе­рез­ня в Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ло про­ве­де­но від­кри­те за­сі­дання гур­тка ме­дич­ної біо­ло­гії (до Між­на­род­но­го Дня лю­дей з син­дро­мом Дау­на). Ке­рів­ник гур­тка  Іва­нна Ва­си­ле­вич ра­зом зі сту­ден­та­ми-гур­тків­цями зіб­ра­ли ці­ка­ву ін­фор­ма­цію про при­чи­ни да­но­го син­дро­му, ри­зик на­род­же­ння та­ких ді­тей, оп­ра­цю­ва­ли ста­тис­тич­ні да­ні що­до час­то­ти на­род­ження ді­тей із син­дро­мом Дау­на в Ук­раї­ні та Ду­бен­сько­му рай­оні. Та­кож гур­тків­ці звер­ну­ли ува­гу на міс­це лю­дей з особ­ли­ви­ми пот­ре­ба­ми в сус­пільс­тві, на пер­спек­ти­ви їх роз­вит­ку, нав­ча­ння, ви­хо­ва­ння і по­даль­шо­го пра­цев­лаш­ту­ва­ння в на­шій краї­ні. Бу­ло пі­діб­ра­но ці­ка­ві ві­деоф­раг­мен­ти, які зму­си­ли за­мис­ли­тися всіх при­сут­ніх над цією проб­ле­мою. Сту­ден­ти про­ве­ли по­шу­ко­ву ро­бо­ту і пре­зен­ту­ва­ли ці­ка­ві по­ві­дом­ле­ння про лю­дей, які до­сяг­ли ус­пі­ху, нез­ва­жаю­чи на «зай­ву хро­мо­со­му». Од­ним із них вия­вився наш зем­ляк – 19-ий Олек­сандр Крав­чук із Луць­ка, який от­ри­мав ви­щу ос­ві­ту, нез­ва­жаю­чи на діаг­ноз син­дром  Дау­на. Тре­нін­го­ва впра­ва пе­ре­ко­на­ла всіх при­сут­ніх в то­му, що всі ми схо­жі, але й од­но­час­но всі ми різ­ні, то­му до будь якої лю­ди­ни, і зок­ре­ма до лю­дей з особ­ли­ви­ми пот­ре­ба­ми, став­ле­ння має бу­ти то­ле­ран­тним.  От­же, ді­ти з син­дро­мом Да­уна є зви­чай­ни­ми, про­сто во­ни жи­вуть тро­хи в ін­шо­му сві­ті, ба­чать наш світ інак­ше. Во­ни тро­хи на­га­дують при­буль­ців з ін­ших пла­нет, ад­же їм іно­ді ві­до­ме та зро­зу­мі­ле те, над чим ми ла­має­мо го­ло­ву  го­ди­на­ми, мі­сяця­ми, ро­ка­ми

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design