Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

324 бе­рез­ня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка ВКНЗ «Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж» про­ве­ли ряд за­хо­дів з ме­тою ін­фор­му­ва­ння про гло­баль­ну епі­де­мію ту­бер­кульо­зу яко­мо­га біль­ше лю­дей і да­ти всім зро­зу­мі­ти, що чи­ни­ти опір цій хво­ро­бі мож­на і тре­ба. Гур­тків­ці за­ві­та­ли до ЗОШ №1 з бе­сі­дою «Що необ­хід­но зна­ти про ту­бер­ку­льоз», де роз­по­ві­ли шко­ля­рам про при­чи­ни, сим­пто­ми та про­фі­лак­ти­ку ту­бер­кульо­зу. Та­кож бу­ла про­ве­де­на ак­ція се­ред на­се­ле­ння міс­та, під час якої пе­ре­хо­жим бу­ло роз­да­но бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про ту­бер­ку­льоз. В рам­ках за­хо­дів до Все­сві­тньо­го  дня бо­ро­тьби з ту­бер­кульо­зом від­бу­лась зус­тріч сту­ден­тів 3-го кур­су з лі­ка­рем-фти­зіат­ром об­лас­но­го туб­дис­пан­се­ру Ва­ле­рієм Тиш­ков­цем.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design