до дня боротьби з туберкульозом

  • Категорія запису:Новини

324 бе­рез­ня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка ВКНЗ «Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж» про­ве­ли ряд за­хо­дів з ме­тою ін­фор­му­ва­ння про гло­баль­ну епі­де­мію ту­бер­кульо­зу яко­мо­га біль­ше лю­дей і да­ти всім зро­зу­мі­ти, що чи­ни­ти опір цій хво­ро­бі мож­на і тре­ба. Гур­тків­ці за­ві­та­ли до ЗОШ №1 з бе­сі­дою «Що необ­хід­но зна­ти про ту­бер­ку­льоз», де роз­по­ві­ли шко­ля­рам про при­чи­ни, сим­пто­ми та про­фі­лак­ти­ку ту­бер­кульо­зу. Та­кож бу­ла про­ве­де­на ак­ція се­ред на­се­ле­ння міс­та, під час якої пе­ре­хо­жим бу­ло роз­да­но бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про ту­бер­ку­льоз. В рам­ках за­хо­дів до Все­сві­тньо­го  дня бо­ро­тьби з ту­бер­кульо­зом від­бу­лась зус­тріч сту­ден­тів 3-го кур­су з лі­ка­рем-фти­зіат­ром об­лас­но­го туб­дис­пан­се­ру Ва­ле­рієм Тиш­ков­цем.