до міжнародного дня людей з синдромом дауна

IMG_20160324_15214624 бе­рез­ня в Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ло про­ве­де­но від­кри­те за­сі­дання гур­тка ме­дич­ної біо­ло­гії (до Між­на­род­но­го Дня лю­дей з син­дро­мом Дау­на). (більше…)

Читати далідо міжнародного дня людей з синдромом дауна

до дня боротьби з туберкульозом

324 бе­рез­ня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Чле­ни те­ра­пев­тич­но­го гур­тка ВКНЗ «Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж» про­ве­ли ряд за­хо­дів з ме­тою ін­фор­му­ва­ння про гло­баль­ну епі­де­мію ту­бер­кульо­зу яко­мо­га біль­ше лю­дей і да­ти всім зро­зу­мі­ти, що чи­ни­ти опір цій хво­ро­бі мож­на і тре­ба. (більше…)

Читати далідо дня боротьби з туберкульозом

«ХІМІКИ-ЛІРИКИ»

2«Не мо­жу уяви­ти со­бі хі­мі­ка, що не знає ви­сот пое­зії, кар­тин ма­ляр­ства, доб­рої му­зи­ки. Нав­ряд чи він ство­рить що-не­буть знач­не у своїй ца­ри­ні…» – са­ме та­ки­ми сло­ва­ми ві­до­мо­го дра­ма­тур­га О. Ар­бу­зо­ва роз­по­чав­ся  кон­курс твор­чих ро­біт з ме­дич­ної хі­мії у Ду­бен­сько­му ме­дич­но­му ко­ле­джі. (більше…)

Читати далі«ХІМІКИ-ЛІРИКИ»