“душа природи – душа добра”

  • Категорія запису:Новини

Ре­зо­лю­ція нау­ко­во-прак­тич­ної кон­фе­рен­ції “Ду­ша при­ро­ди – ду­ша доб­ра” прис­вяче­ної дія­льнос­ті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Но­са­ля від 23 бе­рез­ня 2016 ро­ку.

2016-03-31_011 2016-03-31_012