зустріч із письменником

  • Категорія запису:Новини

1Сту­ден­там-ме­ди­кам АЛ-109 гру­пи неа­бияк по­щас­ти­ло: во­ни ма­ли на­го­ду осо­бис­то поз­най­оми­тися та пос­піл­ку­ва­тися з ви­дат­ною лю­ди­ною – Єв­ге­ном Іва­но­ви­чем Шмор­гу­ном – ви­пус­кни­ком Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу 1960 ро­ку, чле­ном прав­ління Рів­не­нської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції  Всеукраїнського то­ва­рис­тва «Про­сві­та» імені Та­ра­са Шев­чен­ка, письменником, Лау­реатом пре­мії іме­ні Ле­сі Укра­їнки, іме­ні Ула­са Сам­чу­ка, заслуже­ним жур­на­лістом Укра­їни. Єв­ген Іва­но­вич за­ві­тав до Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу на нау­ко­во-тео­ре­тич­ну кон­фе­рен­цію «Ду­ша при­ро­ди – ду­ша добра», прис­вяче­ну дія­льно­сті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Носа­ля. Сту­ден­ти із за­хоп­ле­нням слу­ха­ли зво­руш­ли­ву роз­по­відь про мо­мен­ти із жи­ття пись­ме­нни­ка, про по­до­ро­жі прос­то­ра­ми По­лісся ра­зом з то­ва­ри­шем ві­до­мим тра­воз­нав­цем І. М. Но­са­лем. Зус­тріч бу­ла зво­руш­ли­ва та не­за­бутня.