Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

1Сту­ден­там-ме­ди­кам АЛ-109 гру­пи неа­бияк по­щас­ти­ло: во­ни ма­ли на­го­ду осо­бис­то поз­най­оми­тися та пос­піл­ку­ва­тися з ви­дат­ною лю­ди­ною – Єв­ге­ном Іва­но­ви­чем Шмор­гу­ном – ви­пус­кни­ком Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу 1960 ро­ку, чле­ном прав­ління Рів­не­нської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції  Всеукраїнського то­ва­рис­тва «Про­сві­та» імені Та­ра­са Шев­чен­ка, письменником, Лау­реатом пре­мії іме­ні Ле­сі Укра­їнки, іме­ні Ула­са Сам­чу­ка, заслуже­ним жур­на­лістом Укра­їни. Єв­ген Іва­но­вич за­ві­тав до Ду­бен­сько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу на нау­ко­во-тео­ре­тич­ну кон­фе­рен­цію «Ду­ша при­ро­ди – ду­ша добра», прис­вяче­ну дія­льно­сті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Носа­ля. Сту­ден­ти із за­хоп­ле­нням слу­ха­ли зво­руш­ли­ву роз­по­відь про мо­мен­ти із жи­ття пись­ме­нни­ка, про по­до­ро­жі прос­то­ра­ми По­лісся ра­зом з то­ва­ри­шем ві­до­мим тра­воз­нав­цем І. М. Но­са­лем. Зус­тріч бу­ла зво­руш­ли­ва та не­за­бутня.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design