«Душа природи – душа добра»

  • Категорія запису:Новини

Конференція-106823 бе­рез­ня 2016 ро­ку у ак­то­вій за­лі ВКНЗ «Ду­бе­нський ме­дич­ний ко­ледж» від­бу­лася нау­ко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Ду­ша при­ро­ди – ду­ша доб­ра», прис­вяче­на дія­льно­сті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Но­са­ля. Ор­га­ні­за­то­ром за­хо­ду був вик­ла­дацький та сту­ден­тський ко­лек­ти­ви нав­ча­льно­го зак­ла­ду. В рам­ках про­ве­де­ння кон­фе­рен­ції бу­ло під­ве­де­но під­сум­ки гро­ма­дсько­го об­го­во­ре­ння що­до прис­воєння ВКНЗ «Ду­бе­нський ме­дич­ний ко­ледж» іме­ні ви­дат­но­го фі­то­те­ра­пев­та-тра­воз­нав­ця та зем­ля­ка Іва­на Но­са­ля. У ро­бо­ті кон­фе­ре­нції взя­ло участь по­над 150 осіб: пред­став­ни­ки вик­ла­да­цько­го та сту­ден­тсько­го ко­лек­ти­вів ВКНЗ «Ду­бе­нський ме­дич­ний ко­ледж», ро­ди­ни фі­то­те­ра­пев­та і трав­ни­ка Іва­на Но­са­ля, зок­ре­ма, син Іва­на Но­саля – Кос­тян­тин Іва­но­вич – про­дов­жу­вач ди­нас­тії трав­ни­ків, го­ло­ва ПП «Тра­во­лі­ку­ва­льна фун­да­ція Но­са­лів», йо­го дру­жи­на Ан­же­лі­ка Ми­ко­лаї­вна – ди­рек­тор цьо­го ж під­при­ємс­тва та он­ук Іва­на Ки­ри­ло із до­нькою Ан­ною. Ок­рім то­го, на кон­фе­ре­нції бу­ли при­сут­ні Єв­ген Шмо­ргун – член прав­ління Рів­ненсь­кої об­лас­ної ор­га­ні­зації Все­укра­їнсько­го то­ва­рис­тва «Про­сві­та» іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, пись­ме­нник, Лау­реат пре­мії іме­ні Ле­сі Укра­їнки, іме­ні Ула­са Сам­чу­ка, зас­лу­же­ний жур­на­ліст Укра­їни, ви­пуск­ник Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу, який пе­ре­дав ці­нні ма­те­ріа­ли для май­бут­ньо­го му­зею Іва­на Но­са­ля, Лю­бов Пше­нич­на, пись­ме­нни­ця, від­по­ві­да­льний сек­ре­тар Ду­бе­нської ор­га­ні­зації «На­ціо­на­льної спі­лки пи­сьме­нни­ків Укра­їни», Ми­ко­ла Пше­ни­чний – поет, видавець, краєзнавець, гро­мад­ський діячлау­реат пре­мії ім. Бо­ри­са Те­на та лі­те­ра­тур­ної пре­мії-сти­пе­ндії шта­ту Нью-Джерсі (США), Ми­ко­ла Тим­чак – член На­ціо­на­льної спі­лки пись­ме­нни­ків Укра­їни, член спі­лки пись­ме­нників Укра­їни, ху­до­жник, ску­льптор, ав­тор ме­мо­ріальної до­шки Іва­на та Ми­ха­йла Но­са­лів на фа­са­ді Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­ле­джу, Інна На­гор­на, за­ві­ду­вач лі­те­ра­тур­но­го му­зею Ула­са Сам­чу­ка м. Рів­не, Га­ли­на Да­нильчук – за­ві­ду­вач від­ді­лом вис­та­вок Рів­ненсько­го обла­сно­го кра­єзнав­чо­го му­зею, Окса­на Ти­мо­шен­ко – на­ча­льник від­ді­лу еко­ло­гіч­ної осві­ти На­ціо­наль­но­го при­род­но­го пар­ку «Кре­ме­не­цькі го­ри», Пет­ро Смо­лін – за­ві­ду­вач нау­ко­вим від­ді­лом Дер­жав­но­го іс­то­рико-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка м. Ду­бно, пред­став­ни­ки На­ціо­на­льно­го при­род­но­го пар­ку «Кре­ме­нецькі го­ри», за­га­льно­освіт­ніх нав­чальних зак­ла­дів міс­та. В хо­ді кон­фе­рен­ції пред­став­ни­ки ро­ди­ни та гос­ті по­ді­ли­лися спо­га­да­ми про ви­дат­но­го фі­то­те­ра­пев­та. З до­по­ві­дя­ми про життя та  важ­ли­вість дія­льно­сті фун­да­то­ра на­род­ної ме­ди­ци­ни Іва­на Но­саля вис­ту­пи­ли вик­ла­да­чі та сту­ден­ти Рів­ненсько­го ба­зо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, Кос­то­пільської фі­лії Рів­не­нсько­го ба­зо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, Ро­кит­нівсь­ко­го ме­дич­но­го учи­ли­ща, КВНЗ «Но­вог­рад-Во­линсь­кий ме­дич­ний ко­ледж», Кре­ме­нець­ко­го ме­дич­но­го учи­ли­ща іме­ні Ар­се­на Рі­чицько­го, Ду­бенсь­ко­го ко­лед­жу РДГУ. До­по­ві­да­чам ви­да­но сер­ти­фі­кат про уча­сть у за­хо­ді та збір­ник ма­те­ріа­лів. За під­сум­ка­ми про­ве­де­ння кон­фе­рен­ції од­но­го­ло­сно прий­ня­то ре­зо­лю­цію. ­